Закон за спречување и заштита од дискриминација

0

Со новиот Закон се очекува да се обезбеди поефикасна заштита од дискриминација при имплементацијата на истиот.

Се прошируваат основите за дискриминација, се менува и подобро се дефинира поимникот и дефиницијата за дискриминација, се професионализира Комисијата за заштита од дискриминација и се менува називот и надлежноста на комисијата во Комисија за спречување и заштита од дискриминација, која ќе треба да работи и на превенцијата освен на заштита. Се доуредуваат надлежностите на комисијата, начинот на избор и условите за избор на членови. Се воведува одредба за користење на нови докази во судските постапки и action popularis. Исто така се предвидува и ослободување од судски трошоци во судските постапки.

Целта на овој закон е обезбeдување на принципот на еднаквост и спречување и заштита од  дискриминација во остварување на човековите права и слободи. Со овој закон се уредуваат превенцијата и  забраната од дискриминација, облиците и видовите на дискриминација, постапките за заштита од дискриминација како и  составот и работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.