ВО ПОТРАГА ПО РЕШЕНИЈА

0

Анализата “Во потрага по решенија” ги разгледува можностите за активно вклучување на единиците на локалната самоуправа, конкретно на Градот Скопје и општините Куманово, Тетово и Гостивар, при планирањето и спроведувањето на активности за заштита на локалното население од ХИВ/СИДА. Географската местоположба на Скопје, Куманово, Тетово и Гостивар овозможува исклучително поволни услови за заемна соработка со пограничните единици на локалната самоуправа од Косово. На тој начин ќе се овозможи поефикасна превенција на ХИВ/СИДА меѓу населението од пограничните области на двете држави, но и квалитетна размена на знаења и искуства меѓу надлежните и засегнатите институции и организации кои дејствуваат на териториите на Скопје, Куманово, Тетово и Гостивар, Приштина, Гњилане, Призрен и Качаник. Овој Извештај е резултат на истражувањето што се спроведе во рамките на проектот „Превенција на ХИВ и употреба на дроги помеѓу граѓаните од пограничните области“, кој се спроведува во соработка меѓу Македонија и Косово. Носители на проектот се Здружението „ХОПС – Опции за здрав живот Скопје“ од Република Македонија и „Лавиринт“ од Приштина, Косово.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.