Услуги

  • Систематизирани податоци за потребите и практиките на маргинализираните заедници и влијанието на постоечките политики и стратегии врз маргинализираните заедници
  • Креирани алатки и препораки за подготовка и спроведување на хумани и ефективни политики, програми и стратегии за областите на делување
  • Зајакнати капацитети на донесувачи на одлуки, професионалци и здруженија во однос на принципите, знаењата и практиките за работа со маргинализирани заедници и промоција на нивните права
  • Функционална програма за едукации и консултантски услуги