Browsing: дроги

Опијатното предозирање претстaвува животозагрозувачка здравствена состојба што бара итна интервенција. Налоксонот пак е широко прифатен…

Оваа проценка го утврдува степенот на вклученоста на родовата перспектива во националниот одговор на ХИВ/СИДА…