Широка достапност на Налоксонот

0

Опијатното предозирање претстaвува животозагрозувачка здравствена состојба што бара итна интервенција. Налоксонот пак е широко прифатен лек, ефикасен, со минимални штетни последици, што спасува животи во случаи на опијатно предозирање. Долги години наназад истражувањата укажуваат на ограничената достапност на налоксонот во Република Македонија, што доведува до чести случаи на смрт од предозираност.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.