Развивање на локални стратегии за превенција на ХИВ (втор дел)

0

Zhvillimi i strategjive lokale për parandalimin e HIV (pjesa e dytë).

Здружението „ХОПС – Опции за здрав живот Скопје“ во рамките на проектот „Превенција од ХИВ и употреба на дроги помеѓу граѓаните од пограничните области“,  започна со креирањето на четири локални стратегии за превенција на ХИВ за Град Скопје, општините Куманово, Гостивар и Тетово кои треба да бидат усвоени од советите на локалните самоуправи.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.