Развивање на локални стратегии за превенција на ХИВ (прв дел)

0

Целта на Локалните стратегии е преку координиран и синхронизиран пристап во локалните заедници да се обезбеди намалување на достапноста на дроги, намалување на бројот на лица кои започнуваат да користат дрога, развивање на здравствени и на социјални сервиси што ќе обезбедат достапен и ефикасен третман и грижа за лицата кои користат дроги, како и намалување на штетите од користењето на дроги.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.