Психолошка поддршка за сексуални работници

0

Несомнено коронавирусот стана дел од секоја пора на светот, па и на нашето општество. Сеприсутен, брзорастечки, лесно пренослив на повеќе начини ни ја наметнува социјалната изолација, а под рака на тоа се зголемува стравот и анксиозноста кај сите.

Во основа на сексуалната работа е давање на услуга за која е потребен физички контакт, а основните препораки за спречување на коронавирусот се социјална изолација и зголемена хигиена. Како ли да  се остане психички стабилен во овие услови на загрозена егзистенционалност, општествени предрасуди и медиумско сеење на паника?

Бидете свесни за целата состојба. Следете  ги општите препораки на Светската здравствена организација, зголемена хигиена, здрава исхрана и сл.

Бидете свесни за своите потреби и емоции. Обидете се саморефлективно да препознаете која емоција е доминантна. Дали е тоа стравот од неизвесноста, дали е загриженоста за себе или блиските, дали постанувате анксиозни поради ограничени социјални контакти, дали се работи за лутина кон ова што на сите ни се случува…проследете и обидете се да најдете позитивни афирмации за да се смирите. На пр. Јас правам се за да се заштитам од коронавирусот…Јас не сум одговорен за туѓото непостапување по препораките…Јас сум поминал/а и потешки периоди, го можам и ова и сл.

Факт е дека сите имаме повеќе слободно време периодов, што може да биде и позитивно. Правилно структурирајте го слободното време со цел да се оттрнете од медиумскиот бум околу коронавирусот. Селектирајте ги информациите и проверувајте ги. Не е исклучено дека одредени новинарски статии и изјави се во функција на зголемување на паниката кај луѓето и поголема читаност. Искористете го слободното време за работи за кои досега сте немале време да ги направите. Направете список на нешта кои би сакале да ги направите во времето на социјална изолација и обидете се да ги реализирате.

Доколку вашата вознемиреност се должи на социјалната изолација воспоставувајте почесто телефонски контакти со своите пријатели. Со телефонијата и интернетот, барем тоа ни е овозможено. Можеби токму тоа ќе влијае врз одржување на вашето ментално здравје. Разговарајте со вашите блиски, клиенти, колеги сексуални работници и споделете ги проблемите со кои се соочувате, споделениот проблем е секогаш полесен.

При промена на животното темпо е нормално да се појави анксиозност, а после неа и депресивно расположение. Имајте го тоа на ум, дека сите поминуваат низ истите фази, без разлика на статусот или професијата. Не сте сами, целиот свет е заедно во ова. И некој сексуален работник од другиот крај на светот се соочува со истите или слични проблеми.

Искористете ја наталожената енергија во спознавање на себеси. Работете на себе во овие моменти, проверете кое е вашето животно мото, кои се начините со кои сте се справувале во тешките мигови досега, кои се вашите резилиентни снаги за да продолжите напред, посилни и посвесни после овој предизвик.  Многу од нас живеат прилично брзо. Токму сега сме пред предизвикот малку да успориме, да се погрижиме повеќе за себе и за другите, да посветиме повеќе време на семејството..

Секогаш ја препорачувам и хумор терапијата, смејте се, направете да ви биде забавно, шегувајте се . Психофизичката состојба на секој човек е подобра  доколку на целото сивило ставиме малку шаренило. Сепак ова е само период кој ќе помине успешно ако се грижиме за себеси и за другите.

На крај доколку чувствувате тегобност и неможност да се справите со напливот на анксиозност, Побарајте психолошка помош.

Николина Дојчиноска

Психолог ХОПС

Mbështetje psikologjike per puntoret seksual.

Coronavirus është bërë padyshim pjesë e çdo vendi në botë, dhe madje edhe në shoqërinë tonë. Gjithëpërfshirës, ​​me rritje të shpejtë, lehtësisht shperndahet në shumë mënyra I cili na imponon izolim shoqëror tek ne, dhe nga ana tjetër rrit frikën dhe ankthin tek të gjithë.

Në thelb të punës seksuale është ofrimi i një shërbimi që kërkon kontakt fizik, dhe rekomandimet themelore për parandalimin e koronavirusit janë izolimi social dhe higjena e shtuar. Si të qëndrojmë psikologjikisht stabil në këto kushte ku rrezikohet ekzistenca, paragjykimet shoqërore dhe mediumet që mbjellin panik?

Jini të vetëdijshëm për e gjithe situatën. Ndiqni rekomandimet e përgjithshme të Organizatës Botërore të Shëndetit, higjienën e rritur, ushqimin te shëndetshëm etj.

Jini të vetëdijshëm për nevojat dhe emocionet tuaja.

Mundohuni të vetë-reflektoni dhe te identifikoni se cili emocion është mbizotërues. A është frika nga pasiguria, shqetësimi për veten apo të afermit tuaj, a shqetësoheni për kontaktet të kufizuara shoqërore, a është zemërim për atë që po ndodh për të gjithë ne… ndiqni vazhdimisht dhe përpiquni të gjeni afirmime pozitive për tu qetësuar. PSH. Unë bëj çmos për të mbrojtur veten kundër koronavirusit … Unë nuk jam përgjegjës për dështimin e askujt për të ndjekur rekomandimet … Kam kaluar periudha të vështira, mund ta bëj këtë dhe kështu me radhë.

Fakti është se të gjithë kemi më shumë kohë të lirë, gjë që mund të jetë pozitive. Strukturoni si duhet kohën tuaj të lirë për t’u larguar nga bumi i mediave rreth koronavirusit. Zgjidhni informacionin dhe vertetoni ato. Nuk përjashtohet që  disa artikuj dhe deklarata të caktuara gazetareske shërbejnë për të rritur panikun e njerëzve dhe për t’i bërë ata më të lexueshëm. Merrni kohën për të bërë gjëra që nuk keni pasur kohë për të bërë. Bëni një listë të gjërave që dëshironi të bëni në kohë izolimi shoqëror dhe përpiquni t’i bëni ato.

Nëse ankthi juaj është për shkak të izolimit social, bëni kontakte më të shpeshta telefonike me miqtë tuaj. Me telefoninë dhe internetin, të paktën kështu kemi mundesi. Ndoshta kjo do të ndikojë në shëndetin tuaj mental. Bisedoni me miqtë tuaj të afërmit, klientët, koleget qe jane punonjës seksual dhe ndani problemet me të cilat përballeni, kur e tregon problemin është gjithmonë më e lehtë.

Kur ritmi i jetës ndryshon, është normale që ankthi të shfaqet, i ndjekur nga një humor depresiv. Mos harroni se të gjithë kalojnë nëpër të njëjtat faza, pavarësisht nga statusi ose profesioni. Ju nuk jemi te vetëm, e gjithë bota është bashkë në këtë. Dhe ndonje punëtor seksual nga skaji tjetër i botës përballet me probleme të njëjta ose të ngjashme.

Përdorni energjinë e grumbulluar në njohjen e vetvetes. Punoni ne vete në këto momente, kontrolloni se cila është motoja juaj e jetës, cilat janë mënyrat me të cilat jeni përballur me kohërat e vështira deri më tani, cilat janë fuqitë tuaja të rezistencës për të ecur përpara, më të fortë dhe më të vetëdijshëm për këtë sfidë. Shumë prej nesh jetojnë mjaft shpejt. Tani për tani ne po përballemi me sfidën për të ngadalësuar pak, duke u kujdesur më mirë për veten dhe të tjerët, duke i kushtuar më shumë kohë familjes.

Unë gjithmonë rekomandoj terapi humorin, qesh, argetohu,beni shaka. Gjendja psikofizike e çdo personi është më e mirë nëse vendosim pak ngjyra në të gjithë kete zbeheti. Sidoqoftë, kjo është vetëm një periudhë që do të kalon shume shpejte me sukses nëse kujdesemi për veten dhe të tjerët.

Së fundmi, nëse ndiheni në ankth dhe nuk keni mundësi të përballeni me te, kërkoni ndihmë psikologjike.

Nikolina Dojchinoska

Psikolog HOPS

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.