Продолжен оглас за ангажирање на Извршен/-на директор-ка

0

Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје објавува продолжување на огласот за ангажирање на Извршен/-на директор/-ка

Поради неисполнување на бројот на очекувани пријави рокот за ангажирање на Извршен/-на директор/-ка на ХОПС се продолжува до 18 април 2019 година, до 18:00 часот

Главни обврски:

 • Раководење со Извршната канцеларија на ХОПС;
 • Претставување и застапување на организацијата;
 • Спроведување на политиките на ХОПС во насока на остварување на мисијата и визијата.

Кандидатот треба да ги исполнува следните критериуми:

 • VII/1 степен на завршено образование;
 • Минимум 5 годишно соодветно работно искуство;
 • Докажано работно искуство во финансиско раководење, менаџмент на човечки ресурси, програмски и проектен менаџмент на долгорочни проекти финансирани од меѓународни донатори и познавање на англиски јазик;
 • Потребно е да има лидерски вештини, професионалност и посветеност со посебен осврт кон маргинализирани заедници, одлични комуникациски вештини, работа под стрес и со куси временки рокови, транспарентност и тимска работа, лојаност кон организацијата и нејзините цели, отвореност, почитување и прифаќање на различностите.

Кандидатот треба да ги исполнува следните критериуми:

 • VII/1 степен на завршено образование;
 • Минимум 5 годишно соодветно работно искуство;
 • Докажано работно искуство во финансиско раководење, менаџмент на човечки ресурси, програмски и проектен менаџмент на долгорочни проекти финансирани од меѓународни донатори и познавање на англиски јазик;
 • Потребно е да има лидерски вештини, професионалност и посветеност со посебен осврт кон маргинализирани заедници, одлични комуникациски вештини, работа под стрес и со куси временки рокови, транспарентност и тимска работа, лојаност кон организацијата и нејзините цели, отвореност, почитување и прифаќање на различностите.

Кандидатот треба да ги достави следните документи:

 • Копија од диплома за завршен VII/1 степен на образование;
 • Работна биографија;
 • Писмо за мотивација;
 • Програма за работа на здружението за период од три години;
 • Потврди и препораки од претходни работни ангажмани;
 • Потврда за познавање на англиски јазик.

Вкупниот надомест за позицијата е 65.000,00 денари.

Целокупната документација треба да биде донесена лично/испратена по пошта на ул: Христо Смирненски бр.48/1-6, 1000 Скопје, во затворено плико, со назнака: „Пријава по оглас за избор на Извршен директор“ или да се испрати на следнава електронска адреса: vanjad@hops.org.mk .

Огласот трае до 18 април 2019 година до 15 часот.

Визија на ХОПС: Oпштество во кое на сите луѓе подеднакво им се почитуваат човековите права и слободи и уживаат социјална, здравствена и економска благосостојба.

Мисија на ХОПС: Промоција, почитување и заштита на човековите права и слободи заради унапредување на здравјето и социоекономскиот статус на сите луѓе, а особено на корисниците на дроги, сексуалните работници и други маргинализирани заедници базирано на принципите за намалување на штети, преку еднаков пристап до сервиси и услуги, зајакнување на заедницата, подигнување на капацитети, истражувања, анализи и застапување. Повеќе информации за работата на Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје можете да дознаете на http://hops.org.mk.

www.hops.org.mkwww.twitter.com/HOPS_mk/; www.facebook.com/hops.org

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.