СОЦИЈАЛНИ ПРАВА

0

Социјални, економски и културни права – овие права се збир на права кои ја обезбедуваат социјалната и економската положба и сигурност на поединецот во општеството, а ги поседуваат граѓаните на една земја кои се во работен однос и членови на една општествена заедница.

Електронско закажување за лична документација ( л.карта,пасош,возачка):  http://termin.mvr.gov.mk/

 

Еднократна парична помош

Информација за остварување на еднократна парична помош и помош во натура

Право на еднократна парична помош или помош во натура се доделува на лице или семејство, кое се нашле во положба на социјален ризик заради претрпена непогода или епидемија, по долго лекување во здравствена установа или друга социјална криза.

Право на еднократна парична помош може да се додели и за потребите на членот на семејството кој е лице со тешки и најтешки пречки во интелектуалниот развој или лице со трајна телесна попреченост, кое согласно Законот за социјална заштита би можело да оствари право на сместување во установа за социјална заштита.

Под помош во натура се подразбира обезбедување на облека, исхрана и други сретства неопходни за минимална егзистенција на граѓанинот и семејството.

Еднократната парична помош се остварува во центарот за социјална работа, а во итни и неодложни случаи министерот може да ја додели еднократната парична помош.

Износот на еднократната парична помош со акт го определува министерот.

НАДЛЕЖЕН ОРГАН

Орган: Министерство за труд и социјална политика
Сектор: Социјална Заштита
Одделение: Остварување на права од социјална заштита

ЛОКАЦИИ (1)
ул,,Никола Карев,,бб, Скопје

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ (1)
Драгче Радически
ул,,Никола Карев,,бб , тел: 02/126-463

СТАНДАРД ЗА ДОСТАВУВАЊЕ (ВРЕМЕНСКИ РОК)
60 дена

Помош и нега од друго лице

Информација за остварување на паричен надоместок за помош и нега од друго лице

Правото на паричен надоместок на помош и нега од друго лице, го остваруваат лица кои не се во можност самостојно да ги обавуваат своите основни животни потреби. Барањето се поднесува во надлежниот центар за социјална работа според местото на живеалиште односно престојувалиште на подносителот на барањето. Кон барањето се поднесува мнение од матичниот лекар, потребна медицинска документација, уверение за државјанство и потврда за материјалната состојба на подносителот и членовите со кои живее во заедничко семејство. Потребата од помош и нега од друго лице ја оценува надлежна лекарска комисија која изготвува наод, оценка и мислење за таа цел.

НАДЛЕЖЕН ОРГАН

Орган: Министерство за труд и социјална политика
Сектор: Социјална заштита
Одделение: Остварување на права од социјална заштита

ЛОКАЦИИ (27)

ЦСР Берово, Берово

ЦСР Битола, Битола

ЦСР Велес, Велес

ЦСР Виница, Виница

ЦСР Гевгелија , Гевгелија

ЦСР Гостивар, Гостивар

ЦСР Дебар, Дебар

ЦСР Делчево, Делчево

ЦСР Кавадарци, Кавадарци

ЦСР Кичево, Кичево

ЦСР Кочани, Кочани

ЦСР Крива Паланка, Крива Паланка

ЦСР Крушево, Крушево

ЦСР Куманово, Куманово

ЦСР Македонски Брод, Македонски Брод

ЦСР Неготино, Неготино

ЦСР Охрид, Охрид

ЦСР Прилеп, Прилеп

ЦСР Пробиштип, Пробиштип

ЦСР Радовиш, Радовиш

ЦСР Ресен, Ресен

ЦСР свети Николе, Свети Николе

ЦСР Струга, Струга

ЦСР Струмица, Струмица

ЦСР Тетово, Тетово

ЦСР Штип, Штип

ул,,Никола Карев,, бб, Скопје

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ (27)

Драгче Радичевски
ул,,Никола Карев,, бб Скопје , тел: 02/3297-700

Фурнаџиска Виолета
ЦСР Берово , тел: 033/470-641

Вељановска Сузана
ЦСР Битола , тел: 047/231-641

Ружа Србиновска
ЦСр Македонски Брод , тел: 045/274-137

Ѓорѓиевска Биљана
ЦСР Виница , тел: 033/361-305

Димовска Ефросима
ЦСР Гевгелија , тел: 034/211-955

Величковска Нада
ЦСР Гостивар , тел: 042/217-645

Мохамед Шеху
ЦСР Дебар , тел: 046/833-323

Стојмановски Владе
ЦСР Делчево , тел: 033/411-736

Стојанова Нада
ЦСР Кавадарци , тел: 043/414-456

Зија Зендили
ЦСР Кичево , тел: 045/220-661

Атанасова Соња
ЦСР Кочани , тел: 033/274-139

Колев Михајло
ЦСР Крива Паланка , тел: 031/372-245

Кузмановска Хрисула
ЦСР Крушево , тел: 048/477-739

Исмаили Исмаил
ЦСР Куманово , тел: 031/416=316

Наскоски Новко
ЦСР Неготино , тел: 043/361-488

Тодоровски Ѓорѓи
ЦСР Охрид , тел: 046/260-708

Силјаноски Живко
ЦСР Прилеп , тел: 048/424-595

Јовановска Невенка
ЦСР Пробиштип , тел: 032/483-127

Кика Чаева
ЦСР Радовиш , тел: 032/608-022

Атли Шерифи
ЦСР Ресен , тел: 047/452-552

Николова Деана
ЦСР Свети Николе , тел: 032/443-305

Насуфи Сали
ЦСР Струга , тел: 046/786-977

Манев Зоран
ЦСР Струмица , тел: 034/325-401

Азем Бајрами
ЦСР Тетово , тел: 044/331-575

Јанчева Родна
ЦСР Велес , тел: 043/231-355

Станко Димитров
ЦСР Штип , тел: 032/391-779

СТАНДАРД ЗА ДОСТАВУВАЊЕ (ВРЕМЕНСКИ РОК)
60 дена

Постојана парична помош:

Информација за остварување на постојана парична помош

Право на постојана парична помош има лице неспособно за работа и социјално необезбедено, кое не може да обезбеди средства за својата егзистенција врз основа на други прописи.За лице неспособно за работа се смета:

  •  Лице со умерени, тешки и најтешки пречки во интелектуалниот развој и лице со други пречки во развојот, кое заради степенот на попреченоста не може да се стекнува со образование, како и лице кое по развојниот период стекнало телесна попреченост, поради која е неспособно за работа.
  • Самохрана жена за време на бременоста еден месец пред породувањето и самохран родител до три години возраст на детето.
  • Дете до навршени 15 години живот или до 26 години живот, ако е на редовно школување.
  • Жена и маж постари од 65 година.

За социјално необезбедено лице се смета лице кое нема приходи или чии приходи по сите основи, како приход на целото семејство, се помали од посојаната парична помош утврдена со законот за социјална заштита.

Правото на постојана парична помош се обезбедува во вид на основна парична помош на носителот на правото и додаток за другите членови на семејството, кои што се неспособни за работа.

НАДЛЕЖЕН ОРГАН

Орган: Министерство за труд и социјална политика
Сектор: Социјална Заштита
Одделение: Остварување на права од социјална заштита

ЛОКАЦИИ (27)

ЦСР-Берово, Берово

ЦСР- Битола, Битола

ЦСР Велес, Велес

ЦСР Виница, Виница

ЦСР Гевгелија, Гевгелија

ЦСР Гостивар, Гостивар

ЦСР Дебар, Дебар

ЦСР Делчево, Делчево

ЦСР Кавадарци, Кавадарци

ЦСР Кичево, Кичево

ЦСР Кочани, Кочани

ЦСР Крива Паланка, Крива Паланка

ЦСР Крушево, Крушево

ЦСР Куманово, Куманово

ЦСР-Македонски Брод, Македонски Брод

ЦСР Неготино, Неготино

ЦСР Охрид, Охрид

ЦСР Прилеп, Прилеп

ЦСР Пробиштип, Пробиштип

ЦСР Радовиш, Радовиш

ЦСР Ресен, Ресен

ЦСР Свети Николе, Свети Николе

ЦСР Струга, Струга

ЦСР Струмица, Струмица

ЦСР Тетово, Тетово

ЦСР Штип, Штип

ул,,Никола Карев,,бб, Скопје

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ (27)

Вељановска Сузана
ЦСР-Битола , тел: 047/231-641

Србиновска Ружа
ЦСР-Македонски Брод , тел: 045/274-137

Фурнаџиска Виолета
ЦСР-Берово , тел: 033/470-641

Ѓорѓиевска Биљана
ЦСР Виница , тел: 033/361-305

Димитровска Ефросима
ЦСР Гевгелија , тел: 034/211-955

Величковска Нада
ЦСР Гостивар , тел: 042/217-645

Мохамед Шеху
ЦСР Дебар , тел: 046/833-323

Стојмановски владе
ЦСР Делчево , тел: 033/411-736

Стојанова Нада
ЦСР Кавадарци , тел: 043/414-456

Зија Зиндили
ЦСР Кичево , тел: 045/220-661

Атанасова Соња
ЦСР Кочани , тел: 033/274-139

Колев Михајло
ЦСР Крива Паланка , тел: 031/372-245

Кузмановска Хрисула
ЦСР Крушево , тел: 048/477-739

Исмаил Исмаили
ЦСР Куманово , тел: 031/416-316

Наскоски Новко
ЦСР Неготино , тел: 043/361-488

Тодоровски Ѓорѓи
ЦСР Охрид , тел: 046/260-708

Цилјаноски Живко
ЦСР Прилеп , тел: 048/424-595

Јовановска Невенка
ЦСР Пробиштип , тел: 032/483-127

Кика Чаева
ЦСР Радовиш , тел: 032/608-022

Атли Шерифи
ЦСР Ресен , тел: 047/452-552

Николова Деана
ЦСР Свети Николе , тел: 032/443-305

Драгче Радически
ул,,Никола Карев,,бб , тел: 02/126-463

Насуфи Сали
ЦСР Струга , тел: 046/786-977

Манев Зоран
ЦСР Струмица , тел: 034/325-401

Азем Бајрами
ЦСР Тетово , тел: 044/331-575

Јанчева Родна
ЦСР Велес , тел: 043/231-355

Станко Димитров
ЦСР Штип , тел: 032/391-779

СТАНДАРД ЗА ДОСТАВУВАЊЕ (ВРЕМЕНСКИ РОК)
60 дена

Социјална парична помош :

Информација за остварување на социјална парична помош на лице способно за работа и социјално необезбедено

Право на социјална парична помош имаат лицата кои што се способни за работа и социјално необезбедени, а кои според други прописи не можат да обезбедат средства за својата егзистенција. Барањето за остварување на право на социјална парична помош се поднесува до центарот за социјална работа на територијата на општината каде што лицето има живеалиште.  Поблиските услови, висината, критериумите и начинот на остварување на правото на социјална парична помош со Одлука ги утврдува Владата на Република Македонија ( Службен весник на РМ бр.15/98, 21/98, 28/01, 23/02, 91/02, 59/03 и 41/05).

НАДЛЕЖЕН ОРГАН

Орган: Министерство за труд и социјална политика
Сектор: Социјална заштита
Одделение: Остварувања на права од социјална заштина

ЛОКАЦИИ (27)

ЦСР Берово, Берово

ЦСР Битола, Битола

ЦСР Велес, Велес

ЦСР Виница, Виница

ЦСР Гевгелија, Гевгелија

ЦСР Гостивар, Гостивар

ЦСР Дебар, Дебар

ЦСР Делчево, Делчево

ЦСР Кавадарци, Кавадарци

ЦСР Кичево, Кичево

ЦСР Кочани, Кочани

ЦСР Крива Паланка, Крива Паланка

ЦСР Крушево, Крушево

ЦСР Куманово, Куманово

ЦСР Македонски Брод, Македонски Брод

ЦСР Неготино, Неготино

ЦСР Охрид, Охрид

ЦСР Прилеп, Прилеп

ЦСР Пробиштип, Пробиштип

ЦСР Радовиш, Радовиш

ЦСР Ресен, Ресен

ЦСР Свети Николе, Свети Николе

ЦСР Струга, Струга

ЦСР Струмица, Струмица

ЦСР Тетово, Тетово

ЦСР Штип, Штип

ул,,Никола Карев,, бб, Скопје

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ (27)

Фурнаџиска Виолета
ЦСР Берово , тел: 033/470-641

Вељановска Сузана
ЦСР Битола , тел: 047/231-641

Србиновска Ружа
ЦСР Македонски Брод , тел: 045/274-137

Ѓоргиевска Биљана
ЦСР Виница , тел: 033/361-305

Димовска Ефросима
ЦСР Гевгелија , тел: 034/211-955

Величковска Нада
ЦСР Гостивар , тел: 042/217-654

Мохамед Шеху
ЦСР Дебар , тел: 046/833-323

Стојмановски Владе
ЦСР Делчево , тел: 033/411-736

Стојанова Нада
ЦСР Кавадарци , тел: 043/414-456

Зија Зендили
ЦСР Кичево , тел: 045/220-661

Атанасова Соња
ЦСР Кочани , тел: 033/274-139

Колев Михајло
ЦСР Крива Паланка , тел: 031/372-245

Кузмановска Хрисула
ЦСР Крушево , тел: 048/477-739

Исмаил Исмаили
ЦСР Куманово , тел: 031/416-316

Наскоски Новко
ЦСР Неготино , тел: 043/361-488

Тодоровски Ѓорѓи
ЦСР Охрид , тел: 046/260-708

Силјаноски Живко
ЦСР Прилеп , тел: 048/424-595

Јовановска Невенка
ЦСР Пробиштип , тел: 032/483-127

Кика Чаева
ЦСР Радовиш , тел: 032/608-022

Атили Шерифи
ЦСР Ресен , тел: 047/452-552

Николова Деана
ЦСР Свети Николе , тел: 032/443-305

Драгче Радически
ул,, Никола Карев,, бб , тел: 02/126-463

Насуфи Сали
ЦСР Струга , тел: 046/786-977

Манев Зоран
ЦСР Струмица , тел: 034/325-401

Азем Бајрами
ЦСР Тетово , тел: 044/331-575

Јанчева Родна
ЦСР Велес , тел: 043/231-355

Станко Димитров
ЦСР Штип , тел: 032/391-779

СТАНДАРД ЗА ДОСТАВУВАЊЕ (ВРЕМЕНСКИ РОК)
60 дена

Детски додаток

Обезбедување на правото за детски додаток

Детски додаток се обезбедува како паричен надоместок за покривање на дел од трошоците во подигањето и развојот на детето

Право на детски додаток остварува еден од родителите на детето, државјанин на Р.Македонија со постојано место на живеење во Републиката, за дете државјанин на Републиката и доколку детето е на редовно школување во Републиката, ако родителот е: вработен, корисник на пензија или на постојана парична помош, невработено лице кое прима паричен надоместок, земјоделец-обврзник на данок на приход кој врши земјоделска дејност како единствено и главно занимање, занаетчија кој врши стари занаети или занаети кои се дефицитарни.

Странски државјанин кој има живеалиште на територијата на Републиката може да оствари детски додаток согласно Законот за заштита на децата.

Детски додаток се остварува во зависност од возраста на детето и материјалната состојба на семејството

Право на детски додаток има еден од родителите или старателите за дете до наполнување на 18 год. живот, доколку е на редовно школување, како и за дете кое наполно и трајно или за подолго од една година ќе остане неспособно за работа, односно поради болест не може да учи, но најдолго до 18 год. живот на детето.

Детски додаток следува за сите деца што родителот ги издржува и тоа за: деца родени во брак или вон брак, посвоени деца, внуци, браќа , сестри како и за други деца земени на издржување.

За деца земени на издржување, детски додаток следува и кога тие имаат родители ако:

• Родителите им се наполно или трајно неспособни за работа
• Се на издржување на казна затвор,
• Им е одземено родителското право и
• Родителите се на редовно школување

За деца земени на издржување , детски додаток следува само во случај кога и родителите и децата немаат имот или приходи од кои децата можат да се издржуваат.

Детски додаток следува и за дете кое е без родителска грижа, а е сместено во згрижувачко семејство.

Граничниот износ на просечните месечни приходи и примања по член на семејството за остварување на детски додаток за дете изнесува 16% од просечната плата исплатена по вработен во Републиката во првата половина од претходната година, а за самохран родител 32% од просечната плата исплатена по вработен во Републиката во првата половина од претходната година.

Висината на детскиот додаток изнесува: за дете до 15год. живот, односно додека е редовен ученик во основно училиште 4,60% од просечната плата исплатена по вработен во Републиката во првата половина од претходната година, а за дете од 15 до 18 год. живот, односно додека е редовен ученик во средно училиште 7,30% од просечната плата исплатена по вработен во Републиката во првата половина од претходната година.

Потребни документи за остварување на правото за детски додаток:

1. Извод од матична книга за родените (матична служба – МВР) – за дете-ца;
2. Уверение или решение за државјанство (Управа на МВР) – за родителот и дете-ца;
3. Извод од матичната книга за венчаните, за разведени родители пресуда за развод на брак, а за починат родител извод од матична книга на умрените;
4. Лична карта на подносителот на барањето – фотокопија;
5. Потврда за редовен ученик – од соодветна образовна установа;
6. Решение за старателство од Центарот за социјална работа – за деца земени под старателство;
7. Решение, чек или потврда за остварен надомест од Биро за вработување;
8. Потврда за примања од работен однос, а за лицата вработени кај приватен работодавец и договор за работа;
9. Решение за пензија, чек или потврда од ФПИОМ;
10. Решение од ФПИОМ за корисник на странска пензија и потврда за висината (од банка, пошта или штедилница);
11. Решение, упатница за исплата или потврда од Центар за социјална работа – за корисници на постојана парична помош;
12. Решение, упатница за исплата или потврда за социјална парична помош од Центар за социјална работа;
13. Потврди (доказ) за остварени приходи од: земјоделска дејност, вршење самостојна дејност или професија и од имот и имотни права – од Управа за јавни приходи;
14. Судска регистрација (фотокопија на Прилог број 2) за основачи на трговско друштво или установа;
15. Доказ за сопственост на недвижен имот (деловен простор);
16. Потврда за остварени приходи од привремена работа во странство (фирми и слично);
17. Потврда за делот од примањата што ги остваруваат за работа во странство деташирани работници (од фирма);
18. Потврда од Биро за вработување за невработени членови на семејството;
19. Судско решение и слично за доделена алиментација (суд);
20. Потврда за остварени приходи од дивиденди и камати од заштеди (банка, пошта, фирма);
21. Потврда (доказ) за остварени приходи или примања по друг основ.

НАДЛЕЖЕН ОРГАН

Орган: Министерство за труд и социјална политика
Сектор: Сектор за заштита на деца
Одделение: Одделение за обезбедување на правата за заштита на децата

ПОВРЗАНИ УСЛУГИ (2)

– Издавање на лична карта
Министерство за внатрешни работи

– Постапки за стекнување државјанство на РМ
Министерство за внатрешни работи

ФОРМУЛАРИ (1)

Формулар за детски дотаток

ЛОКАЦИИ (35)

Берово: Ул. Младински кеј 2А

Битола: Карпош б.б

Валандово: Ул. Никола Карев 32

Велес: Петре Прличко бр. 34

Виница: Страшо Пинџур 5

Гевгелија: 7 Ноември бр.23

Гостивар: Ул. Сретко Крстевски б.б.

Дебар: Вељко Влаховиќ 45

Делчево: Бул.Макеонија б.б.

Демир Хисар: Маршал Тито б.б.

Кавадарци: Ул. ЈНА бр.11

Кичево: Ул.Даме Груев б.б.

Коќани: Ул.Гоце Делчев б.б.

Кратово: Ул.Гоце Делчев

Крива Паланка: Ул.Никола Тесла

Крушево: Нико Доага бр.66

Куманово: Тодор Велков бр.4

Македонски Брод: Маршал Тито бр.9

Неготино: Гоце Делчев бр. 17

Охрид: Димитар Влахов б.б.

Прилеп: Стеван Апостоловски б.б.

Пробиштип: Јордан Стојанов бр.16

Радовиш: Ул. 22 Октомври б.б.

Ресен: Ул. Ленинова б.б.

Свети Николе: Вељко Влаховиќ 38

Струга: Ул.15 Корпус б.б.

Струмица: Ул. Ленинова 84

Тетово: Ул.121 бр.2

Штип: Васил Главинов б.б.

Гази Баба, Скопје: Александар Македонски б.б.

Карпош, Скопје: Ул. Есперанто б.б.

Кисела Вода, Скопје: Михаил Чаков б.б.

Центар, Скопје Ул. Никола Карев б.б.

Чаир, Скопје: Босна и Херцеговина б.б. барака 24

Шуто Оризари, Скопје: Ул. Нов Живот б.б.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ (36)

Бистра Гошевска, violetafurnadziska@yahoo.com
Ул. Младински кеј 2А, Берово , тел: 033/470-641

Перица Поповски
Карпош б.б, Битола, тел: 047/ 231-641 лок.106

Жарко Ристески, socbrod@mt.net.mk
Маршал Тито бр.9, Македонски Брод , тел: 045/275-003

Ристо Нунов
Ул. Никола Карев 32, Валандово , тел: 034/ 382-008

Николчо Петров
Страшо Пинџур 5, Виница , тел: 033/ 361-305

Менка Вичентиевиќ , jumcsrgevgelija@yahoo.com
7 Ноември бр.23, Гевгелија , тел: 034/ 212-069

Јордана Манојловска , velickovska@yahoo.com
Ул. Сретко Крстевски б.б., Гостивар , тел: 042/ 217-361

Реџа Ејуп
Вељко Влаховиќ 45, Дебар , тел: 046/ 831-119

Блашка Димитровска , jucsr_delcevo@mt.net.mk
Бул.Макеонија б.б., Делчево , тел: 033/ 411-733

Tоме Цветковски
Маршал Тито б.б., Демир Хисар , тел: 047/ 276-751

Петар Дескоски
Ул. ЈНА бр.11, Кавадарци , тел: 043/ 414-456

Садик Емроја , sockicevo@mt.net.mk
Ул.Даме Груев б.б., Кичево , тел: 045/ 225-170

Лазар Митев , sonja_csr@yahoo.com
Ул.Гоце Делчев б.б., Кочани , тел: 033/ 274- 139

Благородка Ристова
Ул.Гоце Делчев, Кратово , тел: 031/ 481-228

Зорица Петровска
Ул.Никола Тесла, Крива Паланка , тел: 031/ 375-200

Виолета Георгиевска
Нико Доага бр.66, Крушево , тел: 048/ 477-739

Лидија Демковска
Тодор Велков бр.4, Куманово , тел: 031/ 438-170; 438-160

Ленче Димова
Гоце Делчев бр. 17, Неготино , тел: 043/ 361-488

Лилјана Арнаудовска , jumcsrohrid@mt.net.mk
Димитар Влахов б.б., Охрид , тел: 046/ 257- 494

Диме Коцевски , bole@mt.net.mk
Стеван Апостоловски б.б., Прилеп , тел: 048/ 424-595; 421-702

Васка Јакимовска
Јордан Стојанов бр.16, Пробиштип , тел: 032/483-127

Драги Димитриев
Ул. 22 Октомври б.б., Радовиш , тел: 032/ 635-601

Марица Митревска
Ул. Ленинова б.б., Ресен , тел: 047/ 451-419

Сашко Наумов , ndejana@mt.net.mk
Вељко Влаховиќ 38, Св.Николе , тел: 032/ 443-305; 444-456

Слободанка Ноневска
Ул.15 Корпус б.б., Струга , тел: 046/ 783-139

Катерина Алексиева
Ул. Ленинова 84, Струмица , тел: 034/ 325-401

Анание Ѓорѓевски , jumcsr@mt.net.mk
ул. 121 бр2 Тетово , тел: 044/ 339- 140

Жарко Чанев
Петре Прличко бр. 34, Велес , тел: 043/ 239-174

Сузана Цветкова
Васил Главинов б.б., Штип , тел: 032/ 394-466

Славица Христова
Ул. Есперанто б.б., Карпош-Скопјe , тел: 02/ 2035-540

Гордана Ковачевска
Ул. Никола Карев б.б.,Центар-Скопје , тел: 02/ 3297-700

Марика Јовановска
Александар Македонски б.б.,Гази Баба-Скопје , тел: 02/ 3224-368

Оливера Ѓеоргиева , erolkv@mt.net.mk
Михаил Чаков б.б.,Кисела Вода-Скопје , тел: 02/ 2776-232

Фадиљ Рамадани
Босна и Херцеговина б.б. барака 24,Чаир-Скопје , тел: 02/2612- 677

Јасмина Зекир
Ул. Нов Живот б.б.,Ш.Оризари-Скопје , тел: 02/2600-440

СТАНДАРД ЗА ДОСТАВУВАЊЕ (ВРЕМЕНСКИ РОК)
60 дена

Посебен додаток
Обезбедување на правото за посебен додаток
Посебен додаток како паричен надоместок се обезбедува за дете со специфични потреби кое има пречки во телесниот или интелектуалниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години живот.

Дете со специфични потреби е дете со: тешка , потешка или најтешка пречка во физичкиот развој , умерен , тежок или длабок ментален хендикеп, најтешки облици на хронични заболувања, најтежок степен на оштетување на видот, слухот или говорот и повеќе видови на пречки ( комбинирани) во развојот.

Право на посебен додаток остварува родителот или старателот на детето доколку и родителот (старателот) и детето се со постојано место на живеење во Републиката и ако детето е државјанин на Републиката.

Правото се остварува независно од материјалната состојба на семејството, бројот на децата во семејството, како и независно дали детето се школува.

Родителот покрај користењето на правото на посебен додаток може да оствари и право на детски додаток доколку ги исполнува условите за остварување на правото на детски додаток предвидени во Законот за заштита на децата.

Висината на посебниот додаток изнесува 27% од просечната плата исплатена по вработен во Републиката во првата половина од претходната година.

Документи потребни за остварување на правото на посебен додаток:

• Извод од матична книга на родените на детето;
• Уверение за државјанство на детето;
• Наод и мислење за видот и степенот на попреченоста во физичкиот или психичкиот развој и специфичните потреби на детето;
• Решение за категоризација од Центарот за социјална работа;
• Потврда од Центарот за социјална работа дека детето не е институционално згрижено на товар на државата и
• Лична карта на поднесувачот на барањето ( фотокопија )

НАДЛЕЖЕН ОРГАН

Орган: Министерство за труд и социјална политика
Сектор: Сектор за заштита на децата
Одделение: Одд. за обезбедување на правата на децата

ЛОКАЦИИ (35)

Берово: Ул. Младински кеј 2А

Битола: Карпош б.б

Валандово: Ул. Никола Карев 32

Велес: Петре Прличко бр. 34

Виница: Страшо Пинџур 5

Гевгелија: 7 Ноември бр.23

Гостивар: Ул. Сретко Крстевски б.б

Дебар: Вељко Влаховиќ 45

Делчево: Бул.Макеонија б.б

Демир Хисар: Маршал Тито б.б

Кавадарци: Ул. ЈНА бр.11

Кичево: Ул.Даме Груев б.б

Кочани: Ул.Гоце Делчев б.б

Кратово: Ул.Гоце Делчев

Крива Паланка: Ул.Никола Тесла

Крушево: Нико Доага бр.66

Куманово: Тодор Велков бр.4

Македонски Брод: Маршал Тито бр.9

Неготино: Гоце Делчев бр. 17

Охрид: Димитар Влахов б.б

Прилеп: Стеван Апостоловски б.б

Пробиштип: Јордан Стојанов бр.16

Радовиш: Ул. 22 Октомври б.б

Ресен: Ул. Ленинова б.б

Свети Николе: Вељко Влаховиќ 38

Струга: Ул.15 Корпус б.б

Струмица: Ул. Ленинова 84

Тетово: Ул.121 бр.2

Штип: Васил Главинов б.б

Гази Баба: Александар Македонски б.б

Карпош: Ул. Есперанто б.б

Кисела Вода: Михаил Чаков б.б

Центар: Ул. Никола Карев б.б

Чаир: Босна и Херцеговина б.б. барака 24

Шуто Оризари: Ул. Нов Живот б.б

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ (7)

Гошевска Бистра , . violetafurnadziska@yahoo.com
Ул. Младински кеј 2А , тел: 033/470-641

Перица Поповски
Карпош б.б , тел: 047/ 231-641 лок.106

Жарко Ристески , socbrod@mt.net.mk
Маршал Тито бр.9 , тел: 045/275-003

Ристо Нунов
Ул. Никола Карев 32 , тел: 034/ 382-008

Николчо Петров
Страшо Пинџур 5 , тел: 033/ 361-305

Менка Вичентиевиќ , jumcsrgevgelija@yahoo.com
7 Ноември бр.23 , тел: 034/ 212-069

Јордана Манојловска , velickovska@yahoo.com
Ул. Сретко Крстевски б.б. Гостивар , тел: 042/ 217-361

СТАНДАРД ЗА ДОСТАВУВАЊЕ (ВРЕМЕНСКИ РОК)
60 дена

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.