ПОЧИТУВАЈТЕ ГИ МЕРКИТЕ – СЛЕДАТ ВИСОКИ КАЗНИ

0

Согласно Мерките и препораките за заштита и превенција од коронавирусот COVID – 19 донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија, сите лица кои доаѓаат од земјите со висок и среден ризик и пристигнуваат на територијата на Република Северна Македонија, треба да потпишат изјава за самоизолација и да се држат во задолжителна само – изолација од 14 дена во нивните домови. Полициските службеници ќе вршат проверка во домовите на лицата кои се во само – илозација со цел да се утврди дали истите ги почитуваат мерките.

Дополнително, Владата донесе одлуки и заклучоци сите граѓани кои пристигнаа на територијата на нашата држава во поголеми групи со хуманитарни летови да бидат сместени во задолжителен државен карантин претходно во траење од најмалку 15 дена.

Владата на Република Северна Македонија донесе и Одлука за забрана и посебен режим на движење на територијата на државата со која се забранува движење на населението во временски период од 21:00 часот до 05:00 часот наредниот ден, како и движење на возила од јавен превоз, во истиот временски период. Дополнително, се забранува движење на лицата:

Против лицата кои не ги почитуваат мерките за само – изолација од 14 дена, задолжителниот државен карантин, како и забраната за движење на населението во определениот временски период, Министерството за внатрешни работи и Јавното обвинителство ќе поведат соодветни постапки за сторени кривични дела, и тоа:

  • по член 206 став 1 од Кривичниот законик – непостапување според здравствените прописи за време на епидемија за кое дело е предвидена парична казна и казна затвор до 1 година и
  • по член 205 став 1 од Кривичниот законик – пренесување заразна болест за кое дело е предвидена парична казна и казна затвор до три години.

Имајќи ја во предвид целокупната состојба во која се наоѓаме, сепак ограничувањето на социјалните контакти помеѓу луѓето претставува најдобра мерка за превенција и заштита од пренесување на вирусот COVID – 19. Ова е најдобар начин да се застане на патот на ширење на вирусот.

Доколку имате потреба од бесплатна правна помош обратете се на: 075/423-316 секој работен ден од 09:00 – 13:00 часот или на е-маил: prava@hops.org.mk

Permbajuni masave te marra – Do kete gjoba te majme!

Sipas Masave dhe Rekomandimeve për Mbrojtjen dhe Parandalimin nga Coronavirus COVID-19, të miratuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriore, të gjithë personat që vijnë nga vendet me rrezik të lartë dhe të mesëm dhe që mbërrijnë në territorin e Republikës së Maqedonisë Veriore, duhet të nënshkruajnë një deklaratë për veteizolim dhe të mbahen në izolim të detyrueshëm për 14 ditë në shtëpitë e tyre. Oficerët e policisë do të kontrollojnë shtëpitë e njerëzve në vetë-izolim për të verejtur nëse ato I rrespektojne masat.

Për më tepër, Qeveria ka marrë vendime dhe konkludime që të gjithë qytetarët që kanë mbërritur në territorin e vendit tonë në grupe më të mëdha me fluturime humanitare për t’u vendosur në karantinë të detyrueshme shtetërore te pakten per 15 ditë.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriore gjithashtu miratoi një Vendim për Ndalimin dhe rregjim të veçantë lëvizjeje në territorin e shtetit i cili ndalon lëvizjen e popullatës në periudhën nga  ora 16:00 – 05:00 të dites se nesërme, si dhe lëvizjen e automjeteve të transportit publik. , në të njëjtën periudhë kohore. Ndersa gjate vikendeve eshte ndaluar plotesisht levizja per te gjithe popullaten gjegjesisht eshte e ndaluar nga ora 16:00 e dites se premte deri ne ora 05:00 e dites se hene.

Përveç kësaj, lëvizja e personave është e ndaluar edhe per:

– të moshës mbi 67 vjeç,komplet ndalese pervec se në periudhën nga ora 10:00 – 12:00 cdo dite pune nga e hena deri te premteve,

-të moshës deri në 18 vjeç,komplet ndalese pervec se në periudhën nga ora 13:00 – 15:00  cdo dite nga e hena deri te premten

Për ata që nuk respektojnë masan për veteizolim prej 14 ditësh, karantine e detyrueshme shtetërore, si dhe ndalimin e lëvizjes së popullatës për periudhën e caktuar kohere, Ministria e Brendshme dhe Prokuroria Publike do të fillojnë procedurat e duhura për veprat e kryera penale

Duke pasur parasysh situatën e përgjithshme në të cilën jemi, sidoqoftë kufizimi i kontaktit shoqëror midis njerëzve është masa më e mirë për të parandaluar dhe mbrojtur kundër transmetimit të COVID – 19. Kjo është mënyra më e mirë për të ndaluar përhapjen e virusit.

Nëse keni nevojë për ndihmë juridike falas, ju lutemi kontaktoni: 075 / 423-316  çdo ditë pune nga ora 09:00 – 13:00 ose me e-mail: prava@hops.org.mk

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.