Оглас за ангажирање на Извршен/-на директор-ка

0

Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје објавува оглас за ангажирање на Извршен/-на директор/-ка

Главни обврски:

 • Транспарентно раководење со Извршната канцеларија на ХОПС;
 • Претставување и застапување на организацијата;
 • Спроведување на политиките на ХОПС во насока на остварување на мисијата и визијата.

Кандидатот треба да ги исполнува следните критериуми:

 • VII/1 степен на завршено образование;
 • Минимум 5 годишно работно искуство во областите во кои делува ХОПС (искуство во работа со маргинализирани заедници: корисници на дрога, сексуални работници, лица кои живеат со ХИВ, ромско население ќе се смета за предност);
 • Докажано работно искуство во финансиско раководење, менаџмент на човечки ресурси, програмски и проектен менаџмент на долгорочни проекти финансирани од меѓународни донатори;
 • Одлично познавање на англиски јазик;
 • Одлично познавање на Microsoft Office;
 • Одлични комуникациски и лидерски вештини, подгответност за работа под стрес и со куси временки рокови, како и лојалност кон организацијата и нејзините цели;
 • Почитување и прифаќање на различностите со посебен осврт кон маргинализираните заедници;
 • Спремност за отпочнување со работа во најбрз можен временски рок;

 Кандидатот треба да ги достави следните документи:

 • Копија од диплома за завршен VII/1 степен на образование;
 • Работна биографија;
 • Писмо за мотивација;
 • Предлог визија или стратешка ориентација за идното работење/водење на организацијата;
 • Потврди и препораки од претходни работни ангажмани;

 Вкупниот надомест за позицијата е 65.000,00 денари.

Целокупната документација треба да се испрати на следнава електронска адреса vaskak@hops.org.mk.

Огласот трае до 30 Јуни (Вторник) 2020 година до 17 часот.

Визија на ХОПС: Oпштество во кое на сите луѓе подеднакво им се почитуваат човековите права и слободи и уживаат социјална, здравствена и економска благосостојба.

Мисија на ХОПС: Промоција, почитување и заштита на човековите права и слободи заради унапредување на здравјето и социоекономскиот статус на сите луѓе, а особено на корисниците на дроги, сексуалните работници и други маргинализирани заедници базирано на принципите за намалување на штети, преку еднаков пристап до сервиси и услуги, зајакнување на заедницата, подигнување на капацитети, истражувања, анализи и застапување. Повеќе информации за работата на Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје можете да дознаете на http://hops.org.mk.

 

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.