Оглас за ангажирање на проектен кординатор/координаторка

0

За потребите на проектот „Пристап до правда за најмаргинализираните“ поддржан во рамки на Европскиот инструмент за демократија и човекови права, здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје објавува оглас за ангажирање на проектен кординатор/координаторка. Работниот ангажман е за 18 месеци, со можност за продолжување. Истиот поразбира координација на  активностите од проектот кои се во насока на унапредување на пристапот до правда за луѓето кои употребуваат дроги и сексуалните работници, јакнење на капацитетите на институците за заштита на човековите права и унапредување на политиките врз база на докази.

Главни обврски:

 • Административна и логистичка координација на проектот и известување.
 • Претставување и застапување на целите на проектот.
 • Одржување постојана продуктивна комуникација со партнерите во проектот (ФООМ и Станица ПЕТ) и со целните институции, медиумите и заедниците.
 • Придонес во други активности на ХОПС.

Кандидатот/Кадидатката треба да ги исполнува следните критериуми:

 • Завршено високо образование.
 • Најмалку тригодишно работно искуство во планирање и раководење на проектен циклус.
 • Најмалку едногодишно работно искуство во планирање и раководење на проекти финансирани од Европската унија.
 • Најмалку двегодишно работно искуство во застапување и комуникација со јавност.
 • Вештини за деловна кореспонденција, особено со претставници на државни институции и меѓународни организации.
 • Знаење и искуство за организација на настани.
 • Изразени вештини за говорно и писмено изразување на македонски јазик.
 • Работно владеење на пишан и говорен англиски јазик.
 • Знаење и вештини за администрација и финансиии во проектен циклус.
 • Изразени вештини во примена на е-алатки.
 • Ентузијазам и силна мотивација за работа.
 • Срдечна комуникација и негување на продуктивни колегијални односи.
 • Подготвеност транспарентна и тимска работа, лојалност кон мисијата на ХОПС, отвореност, почитување и прифаќање на различностите.

Кандидатот/Кадидатката треба да ги достави следните документи:

 • Копија од диплома за завршено високо образование.
 • Работна биографија.
 • Писмо за мотивација.

Целокупната документација треба да се испрати на следнава електронска адреса: vanjad@hops.org.mk со назнака: Пријава по оглас за избор на координатор/кооридинаторка на проект.

Конкурсот трае до 8 јануари 2020 година.

Визија на ХОПС: Oпштество во кое на сите луѓе подеднакво им се почитуваат човековите права и слободи и уживаат социјална, здравствена и економска благосостојба.

Мисија на ХОПС: Промоција, почитување и заштита на човековите права и слободи заради унапредување на здравјето и социоекономскиот статус на сите луѓе, а особено на корисниците на дроги, сексуалните работници и други маргинализирани заедници базирано на принципите за намалување на штети, преку еднаков пристап до сервиси и услуги, зајакнување на заедницата, подигнување на капацитети, истражувања, анализи и застапување.

Повеќе информации за работата на Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје можете да дознаете на hops.org.mk.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.