Национална обука за работа со деца и млади кои употребуваат психоактивни супстанции

0

Oд 6 до 9 ноември, во Берово се одржува „Национална обука за работа со деца и млади кои употребуваат психоактивни супстанции“. На обуката присуствуваат професионалци од Меѓупоштинските центри за социјална работа од Скопје, Битола и Охрид, Домот за деца и младинци со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје, Воспитно поправниот дом Тетово, Народниот правобранител на РМ, ХОПС, Опција – Охрид, Виа Вита – Битола, Избор Струмица/Гевгелија, Младински клуб Штип и Црвен крст Охрид.

Преку денешните сесии, прим.д-р. Славица Гајдазис Кнежевиќ на учесниците им ја  доближува проблематиката со употреба на психоактивни супстанции и зависнот, како и спецификите во работата и комуникацијата со деца и млади. ХОПС ја спроведува оваа обука во рамки на регионалниот проект #YouthARYSE за Социјално зајакнување на млади во ризик, поддржан од Европската унија.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.