Намалување на штети

0

На кратко, намалување на штети е збир од политики и практики чија цел е ограничување или намалување на последиците/ризиците поврзани со употребата на дроги, меѓу кои и:

 • здравствени ризици (ХИВ, хепатит Б и Ц, предозирање, туберкулоза, проблеми со циркулација),
 • социјални ризици (стигматизација, семејни проблеми, проблеми во опкружувањето),
 • економски ризици (ограничени можности за вработување, намалена работоспособност, сиромаштија, зголемена потреба за пари),
 • правни ризици (изложеност на кривичен прогон, проблеми со полиција, нарушени човекови права).

Колку и да се разграничуваат, сите овие ризици се меѓусебно поврзани и влијаат на благосостојбата на единката, но и на целокупната општествена благосостојба.

Политиките за намалување на штети во светот почнаа да се развиваат во 80-те година на ХХ век, а во Македонија од 1996 година.

Основни принципи на намалувањето на штети се:

 • Сосредоточеност на краткорочни и прагматични цели.
 • Воспоставување на хиерархија на ризици.
 • Употреба на разновидни стратегии.
 • Вклучување на целната заедница во сите стратегии.
 • Почитување на човековите права.

Стратегии за намалување на штетите

 • Воспоставвуање контакт со целната заедница преку теренска работа и градење на доверба.
 • Обезбедување на навремени, точни и наменски информации, растоварени од лични судови и идеологии.
 • Обезбедување лесен пристап до социјалните и до здравствените служби.
 • Обезбедување на стерилен прибор за инјектирање.
 • Супституциска терапија за лекување на зависностите од дроги.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.