Локалнa стратегиja за заштита од ХИВ на Град Скопје

0

Основната мисија на Локалнaта стратегија за заштита од ХИВ на Град Скопје е унапредување на здравјето и заштита на локалното население од ХИВ преку формално и неформално образование, подигање на свеста, превенција, рано откривање и навремена грижа и поддршка. Во следниот период, Градот Скопје поголемо внимание ќе посвети на зголемување на информираноста за ХИВ на жителите од регионот, со акцент на младите, стручните кадри, волонтерите и на другите граѓани за да се допре до што поголема група. Сето тоа преку специфични обуки, кампањи и преку јавните гласила, но и со координација и унапредување на соработката меѓу здруженијата и институциите што се занимаваат со заштита од ХИВ“.

Локалната стратегија на албански може да ја прочитате ОВДЕ.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.