Користењето на дроги може да го зголеми ризикот од Ковид 19, како да ги намалите штетите?

0

Луѓето кои користат нелегални дроги, без разлика дали имаат развиено зависност или само повремено користат, имаат поголем ризик од сериозни оштетувања во време на пандемија на Ковид 19. Корона вирусот е премногу нов за да се знае точната интеракција со нелегалните дроги. Се уште не постои истражување и не знаеме колку луѓе што користат дроги се заразиле со вирусот. Сепак, може да се проценат некои од влијанијата од она што веќе ни е познато за дроги, како нивните ефекти над организмот и начинот на кои ги користат, вклучително во време на зголемен стрес.

Без оглед на вашите ставови за нелегалните дроги, програмите за намалување на штети од употреба на дроги во време на пандемија ќе ја подобрат благосостојбата кај лицата кои користат дроги и на оние кои се блиски до нив (семејство, пријатели .. ). Сервисите кои ги нудат програмите за намалување на штети ќе допринесат да се избегне дополнителен притисок врз здравствениот систем во државата.

 • Во стресни времиња, употребата на дроги има тенденција да се зголеми.

Луѓето кога се под стрес, веројатноста дека ќе посегнат по некоја нелегална дроги (вклучувајќи и алкохол) е поголема. Значи, не би било чудно доколку поради здодевност, изолација, финансиски грижи и сл, некои луѓе кои користат дроги ја зголемат својата количина. Веројатноста е дека голем дел од лицата кои користат дроги како одговор на стресот ќе станат зависни од нив, додека луѓето кои се веќе зависни и се на третман ќе направат рецидив и повторно би посегнале по нив како резултат на стресот.

Користењето на нелегални супстанци е поврзано со фамилијата и семејното насилство. Ова е комплексна врска помеѓу двете, стрес, невработеност, а  ваквите услови на излолација го зголемуваат ризикот од семејно насилство, бидејќе најголемиот период од денот се заедно.

 • Зошто луѓето кои користат дроги имаат поголем ризик?
 • Имунолошки систем

Легалните и нелегалните дроги како алкохолот ја намалуваат имунолошката функција и ја зголемуваат подложноста на инфекции. Колку повеќе конзумирате, толку е поголемо влијанието врз вашиот имунолошки систем, што значи опасност а е поголема за да заболат и да имаат компликации доколку се инфицираат со Ковид 19.

 • Проблеми со белите дробови

Вдишувањето, испарувањето или пушењето на ПАС (психоактивни супстанци како канабис, хероин и метамфетамин) може директно да предизвикаат оштетувања на белите дробови. Некои од нив индирекно да влијаат на белите дробови. На пример, метамфетаминот го намалува протокот на крв во белите дробови, додека хероинот го успорува дишењето.  Корона вирусот исто така ги ослабува белите дробови, така што луѓето кои користат дроги ги прави поранливи кон вирусот и со можност за посериозни компликации. Лицата кои имаат некое заболување на белите дробови се изложени на поголем ризик од предозираност при употребата на дроги, како што е на пример хероинот.

 • Хронични здравствени проблеми

Луѓето кои се долгорочни корисници на дроги имаат поголем ризик од хронични заболувања, како што се срцевите заболувања. Луѓето со дополнителни хронични здравствени проблеми имаат пголема веројатност да завршат со смрт од Ковид -19.

 • Ризици од споделување на дроги

Некои нелегални супстанци  најчесто се споделуваат. На пример, џоинт со канабис или бонг понекогаш се дели помеѓу група луѓе. Бидејќи Ковид-19 се шири од личност до личност преку мали капки од носот или устата, споделувањето на опремата за нивното користење може да го зголеми ризикот од заразување со вирусот.

 • Промени во снабдувањето, производството, цените

Појавата на корона вирусот има големи влијанија поврзани со снабдувањето, вклучително достапноста и цената на нелегалните супстанци. Затварањето на границите ја намалува достапноста на увезените ПАС и на хемиските прекурсори кои се потребни да се направи една супстанца  на локално ниво. Може да се очекува дека намалувањето на понудата ќе донесе до повисока цена на пазарот, што потоа има тенденција да ја намали побарувачката. Што значи, дека некои луѓе можеби ќе ја  намалат или стопираат нивната употреба поради превисоката цена, или ќе се префрлат на други супстанци кои се  поевтини, подостапни и е произведени на локално ниво

 • Како да го намалите ризикот

Ако сте во можност, најбезбедно е да престанете да користите дрога за време на тековната пандемија. Ако продолжите да користите дрога, постојат неколку работи што можете да ги направите за да го намалите ризикот од несакани последици:

 • Останете здрави колку што е тоа возможно

Јадете добро, пијте многу течности (вода, цедени сокови  и редовно вежбајте. Ако не се чувствувате добро, побарајте доктор.

 • Измијте ги рацето, пакетот, опремата

Мијте ги рацето по секој контакт со пакетот за транспорт, пари, опрема и после било каков контакт со нешто што доаѓа од надвор. Користете топла вода и сапун најмалку 20 секунди.

 • Не споделувајте.

Не споделувјате ( џоинт, бонгови,цевче за снифање, опрема за инјектирање и сл ), затоа што тоа го зголемува ризикот од инфицирање со Ковид 19.

 • Нека ве проверува некој повремено.

Никогаш не е препорачливо сами да се користите дрога. Затоа најдете некој со кога ќе разговарате и кој ќе ја проверува редовно вашата состојба. Тоа лице може да биде и од далечина, контактот ќе го остварувате на интернет.

 • Променете го начинот на користење на П

Доколку вашата дрога ја конзумирате преку пушење и инхалирање, треба да размислите да го промените тој начин на употреба со друг алтернативен. Познато е дека корона вирусот создава сериозни последици на белите дробови. Доколку имате можност, голтање е најбезбедниот начин на употреба.

 • Повлекување или откажување 

Поради потешката достапност и промената во цените некои корисници ќе решат да престанат со користење. меѓутоа  корисниците кои подолг временски период користат дроги можно е да појават апстиненцијални кризи. Доколку појавите апстиненцијални кризи веднаш да побарате медицинска помош.

 • Доколку имате прашања, проблем или сакате да добиете информација поврзана со ПАС, за вас или за некои ваш близок, можете да ги контактирате сервисите на ХОПС.
 • Доколку ви е потребна опрема, јавете се на:

Доколку ви е потребна опрема, јавете се на:
📞 075 76 99 48 секој работен ден од 9 – 11 часот и договорете се за достава.

За бесплатна правна помош обратете се на:
📞 075 42 33 16 секој работен ден од 9 – 13 часот.
📧 prava@hops.org.mk

За социјални услуги контактирајте на:
📞 075 43 70 90 секој работен ден од 9 – 13 часот.

📞 02/3130058 ▶️ Дроп ин центар во Кисела Вода

📞 02/ 52 11 734 ▶️ Дроп ин центар во Шуто Оризари

📞 02/5202071 ▶️ Дневен центар за рехабилитација и ресоцијализација

📞 02/2630499 ▶️ Дневен центар за поддршка на сексуални работници

Исто така сме достапните на сите социјални медиуми Facebook, Instagram, Тwitter .

Përdorimi i drogave mund të rrisë rrezikun nga Covid 19, si të zvogëloni rreziqet

 

Njerëzit të cilët përdorin droga të paligjshme, pavarësisht nëse janë të varur ose vetëm ndonjeherë perdorin, kanë një rrezik më të madh per demtime serioze gjatë  pandemise nga COVID 19. Virusi Korona është shumë i ri për të ditur reagimin e saktë me drogat e paligjshme. Ende nuk ka ndonjë hulumtim dhe ne nuk e dimë se sa njerëz që përdorin droga janë të infektuar nga virusi. Sidoqoftë, disa nga efektet e asaj që ne tashmë dimë për drogat, mund te verehen sic jane efektet e tyre në trup dhe mënyrën e përdorimit te tyre, përfshirë edhe gjatë kohërave të stresit të shtuar.

Pavarësisht nga pikëpamjet tuaja për drogat ilegale, programet e zvogëlimit të dëmeve nga perdorimi i drogave gjatë një pandemie do të përmirësojnë mirëqenien e përdoruesve të drogës dhe atyre që janë afër tyre (familja, miqtë, etj.). Shërbimet e ofruara nga programet e zvogëlimit të dëmeve do të ndihmojnë për të shmangur presionin shtesë mbi sistemin shëndetësor në vend.

Në kohë stresuese, përdorimi i drogës ka tendencë të rritet.

Personat që janë nën stres kane më shumë mundesi të bëhen të varur nga droga të paligjshme (përfshirë alkoolin). Pra, nuk do të ishte për tu habitur nëse për shkak të mërzisë, izolimit, shqetësimeve financiare, etj., disa njerëz që përdorin drogë do e rrisin sasinë e tyre. Ka mundesi që shumë njerëz që përdorin drogë si pasoje e stresit do të bëhen të varur prej tyre, ndërsa njerëzit që janë tashmë të varur dhe po i nënshtrohen trajtimit do të rrikthehen  dhe përsëri do I perdorin ato si rezultat i stresit.

Përdorimi i substancave të paligjshme është e lidhur me familjen dhe me dhunën në familje. Kjo është një marrëdhënie komplekse mes të dyjave, stresit, dhe papunësise dhe kushtet të tilla te izolimit rrisin rrezikun e dhunës në familje, pasi që te shumten e ditës jane sëbashku.

Pse njerëzit që përdorin drogë kanë  rrezik më të lartë?

Sistemi imunitar

Drogat legale dhe jolegale si dhe alkooli zvogëlojnë funksionin imunitar dhe rrisin ndjeshmërinë ndaj infeksioneve. Sa më shumë që konsumoni, aq më i madh është ndikimi në sistemin tuaj imunitar, që do të thotë se rreziku është më i madh që ata të sëmuren dhe të kenë komplikime nëse infektohen me Covid 19.

Probleme  me mushkërite

Thithja, avullimi ose pirja  e SPA (substancave psikoaktive si kanabisi, heroina dhe metamfetamina) mund të shkaktojnë direkt dëmtim të mushkërive. Disa prej tyre indirekt ndikojnë në mushkëri. Për shembull, metamfetamina zvogëlon rrjedhën e gjakut në mushkëri, ndërsa heroina ngadalëson frymëmarrjen. Virusi Corona gjithashtu dobëson mushkëritë, duke i bërë njerëzit që përdorin droga më të prekshëm ndaj virusit dhe me mundësinë e komplikimeve më serioze. Njerëzit me sëmundje të mushkërive janë në rrezik më të madh të mbidozës nga droga, siç është heroina.

Probleme kronike shëndetësore

Njerëzit që janë përdorues afatgjatë të drogave kanë një rrezik më të lartë të sëmundjeve kronike, siç janë sëmundjet e zemrës. Njerëzit me probleme shtesë shëndetësore kronike kane më shumë të gjasa të vdesin nga COVID-19.

Rreziqet nga ndarja e drogës

Disa substanca të paligjshme ndahen zakonisht. Për shembull, një xhoint me kanabis ose bong ndonjëherë ndahet midis një grupi njerëzish. Për shkak se Covid-19 përhapet nga një person në tjetrin përmes pikave të vogla nga hunda ose goja, ndarja e pajisjeve për përdorimin e tyre mund të rrisë rrezikun e infektimit me virusin.

Ndryshimet në furnizime, prodhim, çmime

Shfaqja e virusit korona ka ndikime të mëdha që lidhen me furnizimin, duke përfshirë disponueshmërinë dhe koston e substancave të paligjshme. Mbyllja e kufijve zvogëlon disponueshmërinë e SPA të importuara dhe kimikateve të nevojshme për të krijuar një substancë në nivel lokal . Mund të pritet që ulja e furnizimit do të çojë në një çmim më të lartë në treg, i cili më pas ka tendencë të zvogëlojë kërkesën. Kjo do të thotë që disa njerëz mund të zvogëlojnë ose ndalojnë përdorimin e tyre për shkak të çmimit të lartë, ose të kalojnë në substanca të tjera që janë më të lira, më të përballueshme dhe prodhohen në vend.

Si të ulni rrezikun

Nëse mundeni, është më e sigurta të ndaloni përdorimin e drogës gjatë pandemisë aktuale. Nëse vazhdoni të përdorni drogë, ka disa gjëra që mund të bëni për të zvogëluar rrezikun e efekteve anësore:

Qëndroni sa më shëndetshëm

Hani mirë, pini shumë lëngje (ujë, lëngje të shtrydhura dhe ushtroni rregullisht. Nëse nuk ndjeheni mirë, kërkoni kujdes mjekësor).

Lani duart, paketën, paisjet

Lani duart pas çdo kontakti me paketën e transportit, paratë, pajisjet dhe pas çdo kontakti me ndonjë gjë që vjen nga jashtë. Përdorni ujë të ngrohtë me sapun për të paktën 20 sekonda.

Mos ndaj

Mos ndani (xhoint, litarë, bongje, ceva per thithje, pajisje injeksionesh, etj), pasi kjo rrit rrezikun e infektimit me Covid 19.

Lërini që dikush t’ju kontrollojë herë pas here.

Asnjëherë nuk këshillohet ta përdorni drogen vetë. Kështu që gjeni dikë që të bisedoni dhe do të kontrollojë rregullisht gjendjen tuaj. Ai person mund të jetë gjithashtu nga distanca, ju do ta bëni kontaktin në internet.

Ndryshoni mënyrën e përdorimit

Nëse përdorni drogen tuaj përmes pirjes së tymit dhe thithjes, duhet të merrni parasysh ndryshimin e kësaj metode të përdorimit në një alternative tjetër. Virusi i koronës dihet se shkakton pasoja të rënda në mushkëri. Nëse keni mundësi, gëlltitja është mënyra më e sigurt për ta përdorur atë.

Tërheqja ose doreheqje

Për shkak të disponueshmërisë më të vogel dhe ndryshimeve të çmimeve, disa përdorues do të vendosin të ndalojnë përdorimin,  megjithatë, përdoruesit që përdorin drogë për një periudhë më të gjatë kohore mund të pësojnë kriza abstinenciale. Nëse keni një krizë abstinenciale, kërkoni kujdes mjekësor menjëherë.

-Nëse keni ndonjë pyetje, probleme ose dëshironi të merrni informacione në lidhje me SPA, për ju ose për dikë afër jush, mund të kontaktoni shërbimet e HOPS.

Nëse keni nevojë për paisje, telefononi:

. 075 76 99 48 çdo ditë pune nga 9 e mëngjesit deri në 11 të mëngjesit dhe dakordohuni për dergesen.

Për ndihmë juridike falas, ju lutemi kontaktoni:

. 075 42 33 16 çdo ditë pune nga 9 e mëngjesit deri në 1 pasdite.

Prava@hops.org.mk

Për shërbimet sociale kontaktoni:

. 075 43 70 90 çdo ditë pune nga 9 e mëngjesit deri në 1 pasdite.

/ 02/3130058. ️ Drop in qendra në Kisela Voda

📞 02/52 11 734 ▶ ️ Drop in qendra në Suto Orizari

/ 02/5202071. Qendra Ditore për Rehabilitim dhe Risocializim

02/2630499 ▶ Qendra ditore per mbështetje te punonjësve seksual

Ne jemi gjithashtu të disponueshëm në të gjitha mediat sociale: Facebook, Instagram, Twitter.

 

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.