Контакт

Име на организација: Здружение ХОПС – Опции за здрав живот Скопје
Адреса: Ул. Христо Смирненски бр. 48/1-6, 1000 Скопје, Северна Македонија

Лице за контакт: Штерјова Симоновиќ Хајди, Извршна директорка
Телефонски број за контакт: +389 (0)2 3 246 205
Телефонски број и факс: +389 (0)2 3 246 210
Електронска пошта: hops@hops.org.mk
Веб страна: www.hops.org.mk
Датум на регистрација: 15/04/1999
Датум на пререгистрација: 12/05/2011