ЈАВЕН ПОВИК за изработка на “Прирачник за родово сензитивно известување наменет за новинари и медиумски работници”

0

Општи информации

ХОПС – Опции за здрав живот – Скопје во партнерство со Коалиција Маргини и Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство го спроведува проектот: Со различен диксурс до подобра реалност, медиумите во борбата против родово базирано насилство – зајакнување на медиумската писменост за РБНво рамки на Регионалната програма на Европската Унија и UN Women  „Спречување на насилството врз жените и девојките: Имплементирање на норми – промена на ставови“. Главната цел на проектот е да придонесе во обезбедување на релевантни знаења за темите поврзани со насилството врз жените и родово заснованото насилство кај новинарите, известувачите, уредниците итн.(медиумски професионалци), и да се влијае на значењето на превенција и намалување на родово засновано насилство преку зајакнување на капацитетие кај професионалците од областа на медиумите за соодветно прикажување на овие теми во медиумите.

Позиција: Експерт/ка за изработка на Прирачник за родово сензитивно известување наменет  за новинари и медиумски работници

Одговорности и задачи:

Експертот/та за подготовка на Прирачникот ќе ги има следните задачи:

*Напомена: Ангажираното лице заеднички ќе соработува со член на проектниот експертски тим за креирање и пишување на Прирачникот. За целите на креирање на Прирачникот, ангажираниот експерт/ка ќе добие претходно сработени материјали во рамките на гореспоменатиот проект, од областа на родово базираното насилство и насилството врз жени и девојки.

 • Осмислување на концептот на Прирачникот
 • Утврдување на едукативните цели
 • Утврдување на структурата
 • Утврдување на содржината
 • Предлог на тип на едукативни вежби во прирачникот
 • Подготовка на предлог материјали за проширување на знаењата
 • Развој на содржината на Прирачникот
 • Пишување на стручната содржина на Прирачникот
 • Експертот/ка се ангажира во периодот 07.05.2020 – 07.06.2021, со вклучени седум работни денови;
 • Консултира и прегледува најнови и релевантни документи поврзани со насилството врз жени и девојчиња, родово сензитивното известување, нова и релевантна легислатива во заштитата од насилство врз жените и родово базираното насилство, насилство врз маргинализирани групи, превенција од родово засновано насилство, релевантни документи од областа на известувањето за родово базираното насилство;
 • Тесно соработува со други домашни експерти и консултанти од областа;
 • Соработува со координаторот на проект и експертскиот проектен тим;
 • Испорачува драфт верзија (најдоцна до 05.2021) година и финална верзија на прирачникот (најдоцна до 07.06.2021), со висок квалитет и на време.

Спроведување на активностите

За изработка на прирачникот предвиден е надоместок во бруто износ од 56.000 денари во бруто износ за целокупниот ангажман. Исплаќањето ќе се врши во две рати, од кои првата по изборот на експерток/та, а втората по завршувањето на финалната верзија на прирачникот. Сите останати трошоци поврзани со спроведувањето на оваа активност (како на пример патни трошоци или слично) се вклучени во вкупниот износ и паѓаат на товар на спроведувачот експерт/ка.

Начин на пријавување и избор

Образование:

 • Напредно универзитетско или магистерски степен/докторски во општествени науки

  Професионално искуство:

 • Минимум 7 години релевантно професионално искуство во областа на медиуми и/или новинарство;
 • Минимум 3 години во подготовка на релевантни документи, пишување политики и материјали за обука;
 • Минимум 3 години во вршење обуки и едукации.

За пријавување кандидадот/ка треба да достави професионална биографија со наведени референци.

Краен рок за доставување на апликациите е 06.05.2021 година до 17.00 часот.

Апликациите треба да се достават на следните адреси:  elena.coalition@gmail.com. За сите потребни информации ХОПС ви стои на располагање на претходно наведените адреси како и на телефонските броеви:  +389 (0)2 3 246 205/  +389 (0)2 3 246 210

Скопје, 27.04.2020

 

 

 

 

 

 

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.