Известувањa од министерство за труд и социјална политика

0

Министерството за труд и социјална политика ги известува корисниците на правото за помош и нега од друго лице и корисниците за надоместок за попречување дека има одредени олеснувања во постапката. Комисиите кои издаваат конзилијарно мислење и наод ќе го издаваат само врз основа на медицинска документација без непосреден преглед на странките.

Повеќе на овој линк ТУКА!

Се продолжува важноста на претходно обезбедените потврди на име на родителот корисник на мерката за ослободување од работа поради грижа за дете со навршена возраст до 10 години

Се известуваат  сите вработени и работодавачи дека претходно обезбедените потврди издадени од градинките, основните училишта и центрите за социјална работа за корисниците на услугата дневен центар за деца/лица со попреченост, на име на родителот корисник на мерката за ослободување од работа поради грижа за дете со навршена возраст до 10 години (или активно 4 одделение), продолжуваат да важат и по 24 март 2020 година, односно нивната важност се продолжува до завршување на вонредната состојба.

Повеќе на овој линк ТУКА!

Министерството за труд и социјална политика информира дека во тек е дистрибуција на пакети со средства за лична хигиена и за дезинфекција за семејствата што живеат во супстандардни услови.

Повеќе на овој линк ТУКА!

МТСП:Формирани мобилни тимови на Црвен крст за набавки на неопходни продукти за лица во самоизолација

Повеќе на овој ЛИНК!

Црвен крст  има 10 мобилни тимови во Скопје, помош на стари, изнемоштени лица кои живеат сами, хронично болни лица, семејства со лица со посебни потреби, самохрани родители и други ранливи категории на граѓани, набавка на лекови, прехрамбени производи и средства за лична хигиена.

Оваа сервисна услуга е бесплатна, а граѓаните ќе треба да одвојат финансиски средства само за артиклите или лекови кои треба да им се набават.

Повикување според место на живеење:

Црвен крст Центар: 070/297-166

Црвен крст Кисела Вода: 071/349-225

Црвен крст Чаир: 070/208-383

Црвен крст Карпош: 071/349-230

Црвен крст Гази Баба: 071/243-078

Тим за бездомни лица: 02/ 3096-227

За подетални информации видете на линкот: http://ckgs.org.mk/

Доколку ви требаат  дополнителни информации од областа на социјалната заштита побарајте ги нашите социјални работници од ХОПС на следниве телефонски броеви :

📞  075/437-090

📞 075/380-930

 Lajmerim nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon përfituesit e të drejtës per ndihmë dhe kujdesit nga një person tjetër dhe përfituesit e kompensimit për pengese se ka lehtësime të caktuara në procedurë. Komisionet që lëshojnë qendrime konzilijare dhe rezultate, do ta bejne te njejten vetëm në bazë të dokumentacionit mjekësor pa shqyrtim të menjëhershëm të palëve.

Per me shume, klikoni  KETU!  (link)

Vlefshmëria e vertetimeve të dhëna më parë në emër të prindit perfitues I mases së lirimit nga puna për arsye kujdes ndaj fëmijëve deri në moshën 10 vjecare eshte e zgjatur.

Njoftohen të gjithë të punësuarit dhe punëdhënësit  se  vertetimet të lëshuara me pare nga kopshtet, shkollat ​​fillore, dhe qendrat e punës sociale për përfituesit e sherbimit Qender e Kujdesit Ditor për Fëmijët / Personat me Aftësi të Kufizuara, në emër të prindit përfitues të lirimit nga puna per arsye kujdes për fëmijë. deri në moshën 10 vjeç (ose klasën aktive të 4-të), do të vazhdojnë të vlejne edhe pas dates 24 Mars 2020, përkatësisht vlefshmëria e tyre do të vazhdojë derisa të përfundojë gjendja e jashtëzakonshme.

Më shumë në këtë link KETU! (link)

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se po shperndahen paketat e higjenës personale dhe paketave të dezinfektimit per  familjet që jetojnë në kushte substandarte.

Më shumë në këtë link KETU! (link)

MPPS: Jane formuar ekipe mobile të Kryqit të Kuq  për të blerë produkte thelbësore për personate qe jane ne izolim

Më shumë në këtë LINK!

Kryqi i Kuq ka 10 ekipe të lëvizshme në Shkup, duke ndihmuar të moshuarit, personat e dobët, që jetojnë vetëm, të sëmurët kronikë, familjet me persona me aftësi të kufizuara, prindërit  pa bashkeshorte dhe kategoritë e tjera të prekshme të qytetarëve, blerjen e ilaçeve, ushqimeve dhe produkteve të kujdesit personal dhe higjienës.

Ky shërbim është pa pagesë, dhe qytetarëve do t’ju duhet  të paguajne vetem per artikujt ose ilaçet që duhet blerë.

Thirrje sipas vendbanimit:

Kryqi i Kuq QENDER: 070 / 297-166

Kryqi i Kuq KISELA VODA: 071 / 349-225

Kryqi i Kuq CHAIR: 070 / 208-383

Kryqi i Kuq KARPOSH: 071 / 349-230

Kryqi i Kuq GAZI BABA: 071 / 243-078

Ekipi PER TE APSTREHET: 02 / 3096-227

Për më shumë informacion, shihni  NE LINKIN : http://ckgs.org.mk/

Nëse keni nevojë për informacione të mëtejshme në fushën e mbrojtjes sociale, ju lutemi kontaktoni punonjësit tanë socialë në HOPS në numrat e telefonit në vijim:

Nr 075 / 437-090

Nr 075 / 380-930

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.