Истражувања

ИСТРАЖУВАЊА

Од самото свое основање во 1997 година ХОПС посветува големо внимание и развива капацитети за истражување меѓу општествено-маргинализираните групи/заедници. Впрочем, самото постоење на ХОПС е засновано на препораките од истражувањето за опијатно предозирање во Македонија кое во 1995 година го спроведоа Жан-Пол Грунд и Душан Нолимал. Истражувањата се користат за планирање на нови активности и за застапување за воведување на нови политики или за измена на постоечките политики за дроги и за сексуална работа или општо за интересите на општествено-маргинализираните групи/заедници.

Сите истражувања реализирани од ХОПС се, потесно или пошироко поврзани со социјалните, здравствените, правните и културните аспекти на употребата на дроги и на сексуалната работа и ја поддржуваат мисијата на Организацијата. Со ова се пополнува празнината во социјалните проучувања на општествено-маргинализираните групи/заедници, а ХОПС го развива сопствениот потенцијал и ја изнесува пред јавноста потребата за актуелизирање на потребите на општествено-маргинализираните групи/заедници. Всушност, унапредувањето на познавањата за општествено-маргинализираните групи/заедници треба да овозможи развивање на механизми и на соодветни политики за нивна поголема социјална вклученост.

Позначајни истражувања спроведни од ХОПС или во кои учествувал ХОПС:

  • Правни потреби и пристап до правда за луѓето кои инјектираат дроги и за сексуалните работници во Македонија.
  • Потреби и можности за измена на законската регулатива за сексуалната работа во Македонија.
  • Анализа на модели за унапредување на законската регулатива за медицинска употреба на коноп во Македонија.
  • Унапредување на квалитетот на програмите за лекување зависности од дроги во Скопје, финансирани од буџетот на Република Македонија.
  • Процена на родово поврзаните прашања со ризикот од ХИВ и на пречките што го условуваат рамноправниот пристап до соодветни услуги за превенција и лекување на ХИВ.
  • Знаења, ставови и практики поврзани со туберкулоза застапени меѓу групите најранливи на туберкулоза.
  • Унапредување на правото на пристап до социјални и здравствени услуги за Ромите што употребуваат дроги.
  • Брза проценка и одговор на потребите и можностите за спроведување активности за превенција и помош при употреба на дроги меѓу средношколската младина во Град Скопје.
  • Опијатно предозирање.
  • Процена на ризичното однесување на луѓето кои инјектираат дроги и на ризичните фактори поврзани со употребата на дроги, со ХИВ и со останатите крвно и сексуално преносливи инфекции во Република Македонија.

Резултатите од повеќето наброени истражувања се достапни во рубриката „Публикации“.