Евалуација на Стратегијата за дроги на ЕУ 2013-2020

0

За да се осигури дека целите на Стратегијата за дроги на ЕУ ќе се постигнат до 2020 година, истражувачите вршат среднорочна евалуација на стратегијата и конечна оценка на Акциониот план на ЕУ за дроги 2013-2020.

Нивната клучна препорака беше Европската комисија да предложи Ажуриран акционен план за периодот 2017-2020 година, кој продолжува да ги преведува целите на тековните планови во конкретни активности.

Целта на оваа консултација е да се соберат повратни информации од засегнатите страни за Стратегијата на ЕУ за дроги 2013-2020 и Акциониот план на ЕУ за дроги за 2017-2020 година, бидејќи тие се приближуваат кон крајот на нивниот циклус.

Консултацијата се осврнува на сите главни области на политиката на Стратегијата за дроги, вклучувајќи ја и побарувачката на дрога и намалувањето на снабдувањето со дроги и три меѓусебни теми, имено координација, меѓународна соработка и информации, истражување и евалуација.

Ќе се  разгледуваат ефективноста, ефикасноста, релевантноста и кохерентноста на преземените активности за покривање на споменатите области, како и за постигнатата додадена вредност на ЕУ.

Конечните резултати од евалуацијата ќе ги користат Европската комисија, Европскиот парламент, Советот и земјите-членки во идниот процес на одлучување во врска со политиките за дроги.

Поради транспарентност, од организациите и деловните субјекти кои учествуваат во јавни консултации се бара да се регистрираат во Регистарот на транспарентност на ЕУ.

На овој линк засегнатите страни можат да одговорат на прашалникот.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.