Видео материјали

Публикации

Налоксонот во Македонија

Опијатното предозирање претстaвува животозагрозувачка здравствена состојба што бара итна интервенција. Налоксонот пак е широко прифатен…