Анализа на активностите и на буџетите на програмите за поддршка на сексуалните работници во Македонија

0

Програмите за поддршка на сексуалните работници во Македонија започнуваат да функционираат од 2000 година како пилот проект на ХОПС за превенција на ХИВ меѓу сексуалните работници. За неколку години проектот преминува во цела програма со сеопфатни услуги за сексуалните работници и нивните семејства. Паралелно со развојот на програмата се преземаат активности за зајакнување на заедницата на сексуални работници со цел да започнат да функционираат како самостојна организација, што и се оствари во 2010 година со формирањето на „СТАР СТАР“. Почнувајќи од 2008 година се развиваат програми и во други градови со што денес функционираат 7 програми во 9 градови во Македонија. Тоа се следниве градови: Скопје, Тетово, Гостивар, Охрид, Битола, Струмица, Гевгелија, Струга, Кичево.

Во моментов сите програми работат со поддршка на Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија и се целосно вклучени во Националната стратегија за ХИВ почнувајќи од првата стратегија во 2003 година, па до актуелната стратегија 2012–2016.

Целата анализа Анализа на активностите и на буџетите на програмите за поддршка на сексуалните работници во Македонија.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.