Партнери и донатори

Донатори 2013 • Глобален фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија; • Фондација Отворено општество Македонија; • Град Скопје; • Mрежа за застапување на правата на сексуалните работници во централноисточна Европа и централнa Азија (SWAN). 2012 • Глобален фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија; • Фондација Отворено општество Македонија; • Град Скопје; • УНОДС. За своите активности ХОПС има обезбедено донации и поддршка од: Министерство за здравство на Р. Македонија, ФООМ, ФОО-Њу Јорк и Бидимпешта, Линдесмит центар, УНДЦП, УНОДС, Светска здравствена организација, УНИЦЕФ, Американски комитет за бегалци, УНХЦР, Светска банка, Центар за информирање и документирање при Советот на Европа – Скопје, Град Скопје, Агенцијата за млади и спорт, Министерството за образование и наука на Р. Македонија, ИТЗ, ИОМ, ПСИ – Романија, ДФИД, УСАИД, ОБСЕ, Проект ХОУП, Партнерство за здравје, ХУ Фонд на Солидарноста, Глобален фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија, УНДП, СОАИДС – Холандија, Министерство за труд и социјална политика на Р. Македонија, МАТРА програмата на Министерството за надворешни работи на Холандија и други.