Намалување на штети од употреба на дрога

Со ова ги бележиме сите страни што се програми за намалување на штети од употреба на дрога.

Намалување на штети во Република Македонија

Намалување на штети (дефиниција)

Употребата на дроги во современото општество може да се разгледува како културолошки, но и како медицински, социјален и економски феномен што бара интервенции на повеќе нивоа: креирање сервиси, програми и политики што ќе ги вклучат сите аспекти поврзани со употребата на дроги, превенција, лекување, намалување на штети од употреба на дроги, ресоцијализација и рехабилитацијa.