Зошто се битни локалните стратегии за превенција на ХИВ и употреба на дроги?

Pse janë të rëndësishme strategjitë lokale për parandalimin e HIV dhe përdorimi i drogave?