Едукативни и информативни публикации

Едуцирањето на ранливите групи за туберкулоза дава резултати

Почнувајќи од 2006 година, Глобалниот фонд поддржува низа активности за унапредување на контролата на туберкулоза во Македонија. Помеѓу нив се и едукациите на ранливите групи кои во поголем обем од претходните години се спроведуваат од 2011 година и се наменети за луѓето кои употребуваат дроги, оние кои се лекуваат од зависности, сексуалните работници/чки, осудениците, Ромите, бегалците, внатрешно раселените лица, барателите на азил и луѓето кои живеат со ХИВ.

Оттогаш 34 здруженија на граѓани и јавни институции координирани од ХОПС - Опции за здрав живот Скопје, имаат спроведено 2225 едукативни работилници преку кои 14814 припадници на групите со најголем ризик добиле важни информации за превенцијата, рано препознавање и потребата за навремено и соодветно лекување на туберкулозата.

Анализа на активностите и на буџетите на програмите за поддршка на сексуалните работници во Македонија

Програмите за поддршка на сексуалните работници во Македонија започнуваат да функционираат од 2000 година како пилот проект на ХОПС за превенција на ХИВ меѓу сексуалните работници. За неколку години проектот преминува во цела програма со сеопфатни услуги за сексуалните работници и нивните семејства. Паралелно со развојот на програмата се преземаат активности за зајакнување на заедницата на сексуални работници со цел да започнат да функционираат како самостојна организација, што и се оствари во 2010 година со формирањето на „СТАР СТАР“. Почнувајќи од 2008 година се развиваат програми и во други градови со што денес функционираат 7 програми во 9 градови во Македонија. Тоа се следниве градови: Скопје, Тетово, Гостивар, Охрид, Битола, Струмица, Гевгелија, Струга, Кичево.

Во моментов сите програми работат со поддршка на Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија и се целосно вклучени во Националната стратегија за ХИВ почнувајќи од првата стратегија во 2003 година, па до актуелната стратегија 2012–2016.

Целата анализа може да ја прочитате ТУКА.

ВО ПОТРАГА ПО РЕШЕНИЈА

Анализата ги разгледува можностите за активно вклучување на единиците на локалната самоуправа, конкретно на Градот Скопје и општините Куманово, Тетово и Гостивар, при планирањето и спроведувањето на активности за заштита на локалното население од ХИВ/СИДА. Географската местоположба на Скопје, Куманово, Тетово и Гостивар овозможува исклучително поволни услови за заемна соработка со пограничните единици на локалната самоуправа од

Локална стратегија за заштита од ХИВ на Општина Гостивар

Основната мисија на Локалната стратегија за заштита од ХИВ на Општина Гостивар  е унапредување на здравјето и заштита на локалното население од ХИВ преку формално и неформално образование, подигање на свеста, превенција, рано откривање и навремена грижа и поддршка

Локална стратегија за заштита од ХИВ на Општина Тетово

Основна мисија на Локалната стратегија за заштита од ХИВ на Општина Тетово е унапредување на здравјето и заштита на локалното население од ХИВ преку формално и неформално образование, подигање на свеста, превенција, рано откривање и навремена грижа и поддршка

Локална стратегија за заштита од ХИВ на Општина Куманово

Основната мисија на Локалната стратегија за заштита од ХИВ на Општина Куманово е унапредување на здравјето и заштита на локалното население од ХИВ преку формално и неформално образование, подигање на свеста, превенција, рано откривање и навремена грижа и поддршка.

Локалнa стратегиja за заштита од ХИВ на Град Скопје

Основната мисија на Локалнaта стратегија за заштита од ХИВ на Град Скопје е унапредување на здравјето и заштита на локалното население од ХИВ преку формално и неформално образование, подигање на свеста, превенција, рано откривање и навремена грижа и поддршка. Во следниот период, Градот Скопје поголемо внимание ќе посвети на зголемување на информираноста за ХИВ на жителите од регионот, со акцент на младите, стручните кадри, волонтерите и на другит

Прирачник за неформално образование за превенција на ХИВ

Целта на Прирачникот за неформално образование за превенција на ХИВ е да обезбеди информации од практичен аспект на едукаторите за пренесувањето на ХИВ кај заедниците под најголем ризик. Прирачникот е наменет за едукација на идни експерти/студенти од областите социјална работа, медицина, полиција и безбедност, психологија, право итн., како и стручниот кадар кој е во директна врска со крајните корисници - лицата под најголем р

Конопот за медицинска употреба во Македонија - здравје или бизнис?

Со измените на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции од февруари 2016 година, Македонија стана 14-та земја во Европа и 3-та во регионот што го легализира конопот за медицинска употреба. Но, долгоочекуваниот Закон не ја исполни целта за која е наменет бидејќи легално достапните форми на коноп не ги отсликуваат потребите за лекување различни болести, продажните цени се премногу високи, лекарите-специјалисти само спорадично и со скептицизам препишуваат препарати од коноп, а пациентите продолжуваат да ги набавуваат лековите од црниот пазар.

Иднината на програмите за намалување на штети од употреба на дроги во Македонија. Анализа на активностите и на буџетите на програмите за намалување на штети

Програмите за намалување на штети од употреба на дроги во Македонија датираат од 1996 година кога Асоцијацијата за социокултурни активности МАСКА ја отвори првата Програма за размена на прибор за инјектирање, што следната година ја продолжи ХОПС – Опции за здрав живот Скопје. Оттогаш до денес во Македонија се развиени вкупно 16 програми за намалување на штети, од кои четири се во Скопје и по една програма во други 13 градови. Програмите за намалување на штети од употреба на дроги во Македонија се карактеризираат со нивната комплементарност, односно тие нудат повеќе услуги на едно место – стерилен прибор за инјектирање, кондоми, услуги од медицинско лице, социјален работник, теренска работа, тестирање за ХИВ и за хепатит Ц, а во 6 градови и бесплатна правна помош. Токму поради оваa карактеристика овие програми се препознаени како добра пракса не само во регионот туку и пошироко, и голем број на студиски посети се реализирани во Македонија каде што учесници од разни земји ги посетиле програмите на ХОПС во Скопје и стекнувале знаење за тоа како да се развива успешна програма за намалување на штети од употреба на дроги.

Pages