Петок ден за инфо-едукативни содржини за различни видови психоактивни супстанци (ПАС)

"The first place you go, when you're going to take a new drug, is the library."
Terence McKenna

 
Денес започнуваме со споделување на инфографици за различни видови психоактивни супстанци (ПАС). Еднаш во неделата, секој петок пред викенд ќе ве едуцираме и информираме за најчестите употребувани ПАС, „Новите психоактивни супстанци“, новите трендови на употреба на ПАС, ризиците, штетните последици и нивно безбедно користење.

Рекреативно користењето на дроги е популарен социо-културен феномен познат уште од дамнешни времиња. Најдобар начин да се заштитиш од ризиците и штетните последици од нивна употреба и да ги потенцираш бенефитите,инфомирањето за дејствата, дозирањето, траењето, начинот на безбедно користење како и мешањето и интеракција со други ПАС.

Користењето на ПАС секогаш со себе носи и ризици, затоа најдобро е да не ги користиш, но доколку се решиш да ги користиш информирај се добро пред што и да правиш и едуцирај се како безбедно да ги користиш.

Инфо-едукативните содржини се темелат на информации базирани на докази, а не на иделошка основа. 

Наскоро проекција на кратки филмчиња како и дискусија за намалување на штети од дроги со Еди Еинбиндер

Наскро во организација на ХОПС ќе се одржи проекција на кратки филмчиња како и дискусија за намалување на штети од дроги, која ќе ја држи Еди Еинбиндер.  

Се' што е во документарците е сосема реално. Секогаш едукативни и понекогаш шокантни. Во документарците корисниците на дрога се обидуваат да ги преземат сите неопходни мерки на претпазливост при користење на нивниот избор на дроги. Опфатени се следниве супстанции: Адерал, алкохол, цигари, пури, кокаин, DMT, хероин, кетамин, ЛСД, марихуана, MDMA, метамфетамин, печурки, азотен оксид, Oxycontin и Salvia.

Од 2008 година Еди започнува со презентирање на стратегиите за намалување на штети и превенција од предозирање со дроги во над 200 институции и конференции низ целиот свет. Предавања се одржани на врвни универзитети, средните училишта, бездомници, младински клиники. Настани се хостирани и од страна на приватни групи на родители и ученици.

SWAN издаде видео и водич за соработката во процесите на Глобалниот фонд


SWAN, во рамките на Регионалната платформа EECA, има развиено видео и водич за ангажирање на заедницата на сексуални работници во Глобалниот фонд за поддршка на процесите на национално ниво.

"Ангажирање во процесот на Глобалниот фонд. Перспектива на Заедницата " се одразува на искуства на заедниците на сексуалните работници од 6 земји: Киргистан, Украина, Грузија, Русија, Казахстан и Македонија. Водичот истражува и промовира примери на лидерство и смислен ангажман на сексуалните работници во националните одговори кон ХИВ, но исто така, ги покажува предизвиците и пречките за значајно учество. Исто така се поттикнува заедница да не се плаши да се обиде да преземе активна улога во дијалогот за ХИВ во своите земји.

 

Ивица Цековски на 60-тата сесија на Комисијата за наркотични дроги на ОН

Од 13 до 17 март 2017 година во Виена се оджува 60-тата сесија на Комисијата за наркотични дроги (КНД) – највисокото тело на Организацијата на Обединетите нации надлежно за креирање на светските политики во оваа област. 

Во рамки на оваа средба, претставникот на ХОПС, Ивица Цековски, денес зборуваше на панелот „Заштита на правата на младите луѓе во рамки на политиките за дроги, според меѓународните регулативи“, ко-организиран од Помпиду групата на Советот на Европа и YODA - мрежата на организации за активизам околу дроги. 

Неговото излагање ги идентификуваше предизвиците со кои се соочуваат земјите во југоисточна Европа во спроведување на обврските превземени со Политичките декларации за дроги од 1998 и 2009 година, како и Резолицијата 58/2 од сесијата на КНД во 2015 година за обезбедување на сеопфатни програми за лекување, грижа и ресоцијализција на деца и млади кои употребуваат дроги кои се базирани на докази. Помеѓу другото, ситуацијата во Македонија беше презентирана преку неколку студии на случај. 

Потреба за воведување социјални услуги за деца кои употребуваат дроги

Појавата на деца кои користат дроги е комплексен и сериозен проблем кој бара вклучување на огромен број на фактори, како на оние кои се вклучени во креирање на политики, така и на фактори кои се дел од социјалниот, од здравствениот, од образовниот систем. Станува збор за проблем кој бара надлежните министерства, пред сè Министерството за труд и социјална политика, а потоа и Министерството за здравство, сериозно да се позанимаваат со изнаоѓање начин на вклучување на децата корисници на дроги во третман, рехабилитација, ресоцијализација и нивна реинтеграција во општеството.

Постоењето на социјални сервиси и услуги има една основна цел, а тоа е давање поддршка на поединецот, на семејството или на групата воопшто. Кога се во прашање децата социјалните сервиси и услуги постојат со цел да се даде  поддршка за правилен и за нормален психофизички развој на секое дете. Уште со самото раѓање детето учи од непосредната околина. Неговото вклопување во општеството зависи од огромен број на фактори, првично од семејството, од една страна, а понатаму и од социјалните фактори, како на пример врсниците, училиштето и околината воопшто. Позитивното влијание на сите овие фактори  условува развој на здрава и на зрела личност, но не секогаш овие фактори влијаат позитивно на растот и на развојот на детето. Поради надоволно избалансирано влијание, детето може да се најде во состојба на ризик или да се соочува со одреден социјален проблем. Во таков случај на сцена доаѓаат социјалните сервиси со сите свои услуги кои ги нудат, сè со цел да се даде поддршка и помош во надминување на проблемот.

Воведно обраќање на 60-тата сесија на Комисијата за наркотични дроги

Д-р Маргарет Чан - Генералниот директор на Светската здравствена организација, вчера 13 Март, 2017, во Виена се обрати на 60-тата сесија на Комисијата за наркотични дроги.

„СЗО ги почитува мандатот на Комисијата како централен орган за креирање политики на ОН за опојни дроги, кои работат да ја надгледуваат примената на трите конвенции за наркотици. Како агенција за јавно здравство, СЗО се обврзува да ја продолжи  својата улога во решавањето на критични јавни здравствени елементи во однос на проблемот со дрогите во светот.“-Д р Маргарет Чан

Канцеларијата на ОН за дроги и криминал е водечка организација директно одговорна за борбата против проблемот со дрогата во светот. СЗО става посебен акцент на заедничка работа за третман на зависност од дроги и грижа за корисниците на дроги. Всушност, СЗО заеднички со ОНКДК / УНАИДС го имаат созададено водичот за намалување на штети кој се користи како главна алатка од страна на земјите кои имаат усвоено јавно-здравствен пристап за намалување на штети предизвикани од употребата на дроги.

Во дневниот центар на сексуалните работници се одбележа 8ми март

Во Дневниот Центар на ХОПС, за поддршка на сексуалните работници во Гази Баба, се одбележа Меѓународниот ден на жената се празнува на 8ми март. На самата средба присуствуваа вкупно 12 сексуални работници каде со тимот разговараа за значењето на овој празник, за правата кои ги имаат жените пред се' како луѓе, а потоа и како сексуални работници.

Беше прочитан и феминистичкиот манифест за поддршка на секуалните работници,  воедно се говореше за активизмот и делото на Лора Фер. Со големо воодушевување од присутните беше гледан нејзиниот прв јавен настап кој вроди желба и мотивација кај останатите сексуални работници за борба и поголем активизам за себе и заедницата.

На крајот од дискусијата им беа поделени мали подароци кои ги подготви тимот од Гази Баба!

На жените им се потребни подобри опции за третман од дроги

Меѓународниот одбор за контрола на наркотици (INCB) е тело на Обединетите нации кое мониторира како членките ги спроведуваат меѓународните конвенции за контрола на дроги. Во својот годишен извештај, кој беше претставен во Берлин, INCB ја анализира состојбата на глобалната употреба на дроги и обезбедува голем број на препораки за да им помогне на земјите да преземат контрола за прашања поврзани со дроги меѓу нејзините граѓани.

Извештајот за оваа година е фокусиран особено на употреба на дроги меѓу жените и девојките. Причина е зголемената употреба на дроги кај жените отколку кај мажите. Предозирањето кај жените исто така е зголемено и се' повеќе жени се уапсени за кривични дела поврзани со дрога. Но, додека една третина од глобалните корисници на дроги се жени и девојки, само една од пет жени примаат третмани за намалување на штети.

Проценка на родово поврзаните прашања со ризикот од ХИВ/СИДА

Родовите улоги според систем на општествениот вредности.

Според систем на вредности што преовладува во Македонија, а кој се смета за дел од балканскиот „менталитет“, јавната сфера им припаѓа исклучиво на мажите, а приватната сфера на жените. Врз основа на тоа се смета дека жената е инфериорна во однос на мажот, а во феминистичката литература и во литературата за човековите права се инсистира на тоа дека речиси во сите краеви на светот жените се тие што се почесто дискриминирана и изложени на семејно насилство, а заради родовите стереотипи се поранливи на ХИВ/СИДА и други сексуално и крвно преносливи инфекции. (Ашталковска 2005: 170-187; Светиева 2003: 120-135; Светиева 2001: 26-42; Гавриловиќ 2005: 40-62; Commonwealth Secretariat 2002).

Сепак, и покрај тоа што во поново време антрополозите не се согласуваат со родовите стереотипи според кои жените се инфериорна во однос на мажите (Ашталковска 2005: 170-187; Светиева 2003: 120-135; Светиева 2001: 26- 42), овој документ нема да навлегува во подлабоки расправи за реалните родови улоги, туку ќе се задржи на стереотипите за претпоставените родови улоги кои беа воочени преку теренското истражување. Целта на ваквиот пристап е да се прикаже ранливоста на ХИВ/СИДА заснована на родовите улоги и стереотипи која важи и за мажите и за жените, а особено за трансродните лица.

Целото истражување може да го прочитате ТУКА

Победата во случајот на Кемал Ордек која беше силувана во својот дом

Една од основачките на задружението „Црвениот Чадор“ организација за сексуално здравје и човекови права Кемал Ордек, беше силувана во нејзиниот дом. Нејзиниот случај беше игнориран, меѓутоа благодарение на притисокот кој беше направен од страна на многу организации  од целиот свет за поддршка на сексуалнтите работници случајот на Кемал сепак е процесиран за намерен физички напад, сексуален напад, кражба, закана, спречување нечија слобода. Кемал Ордек, транс сексуален работник и активист беше нападнат во својот дом во јули 2015 година.

Кривичниот суд донесе одлука за казнување на напаѓачите кои ја силувале Кемал Ордек во Анкара, во нејзиниот дом. Првото рочиште во регионалниот суд се одржа на 2 март 2017 година. Виновниците биле осудени за сексуален напад, кражба, закани, навреди и лишување на лице од слобода. Осомничените се осудени на речиси 20 години затвор.

Второто сослушување на случајот ќе се одржи на 26 април 2017 година.

Pages