Водич за заедницата: Сексуалната работа и родова рамноправност

Овој водич е за заедницата, поврзан со: Сексуалната работа и родовата рамноправност. Ги нагласува врските помеѓу правата на сексуалните работници и родовата еднаквост, каде движењето на жените мора значајно да ги вклучи сексуалните работници како партнери. Овој документ се залага за феминизам кој ги препознава правата на сексуалните работници како човекови права и ги истакнува заедничките области на работа во рамките на меѓународната рамка за човекови права.

Содржинaта вклучува:
  • Сексуални работници- Инклузивна рамка за човекови права за родова рамноправност.
  • Предвидување на успешни партнерства за родова рамноправност.
  • Препораки.

Овде може да го превземете ПДФ документот.