Три нови организации како дел од ДПНСЕЕ!

Во декември 2016 година Македонија, како и Хрватска (март 2017) и Бугарија (2017) беа посетени од членството на ДПНСЕЕ, кое ја промовираше својата работа како потенцијал за размена и партнерство. По овие промоции, пријави за членство се пристигнати од: Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници", Скопје, Македонија, „Тера“, Риека, Хрватска, „Фондација за иницијативи за здравство“, Софија, Бугарија.

Во согласност со Статутите, Одборот ДПНСЕЕ ги поддржа барањата и го повика вонредното електронско Генерално собрание на мрежата за да гласа за апликациите, каде 12 од 19 организации-членки учествуваа во вонредното Генерално собрание, и сите гласаа во корист на предлозите. Трите организации сега се обични членови на Мрежата, која сега има 22 организации членки во 11 земји.

Коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници" промовира заштита и почитување на основните човекови права на маргинализираните заедници, со фокус на ЛГБТИ лицата, корисниците на дрога, луѓето што живеат со ХИВ, сексуалните работници и маргинализираните жени. Коалицијата се фокусира на застапување, истражување и анализа, вклучување на маргинализираните заедници во креирањето и спроведувањето на политиките, едукација на сите релевантни актери, промоција на културните практики на маргинализираните заедници, како и вмрежување и градење на сојузи со граѓанското општество.

„Тера“ е непрофитна, невладина организација формирана во 1998 година, по иницијатива на група експерти (лекари, педагог, психолог, социјални работници) вклучени во работата на неколку локални институции (Црвен крст, Клинички болнички центар во Риека) и странски организации (IFRC, UNHCR). На крајот од 2000 година, здружението иницирa „Намалување на здравствениот и социјалниот ефект на Програмата за злоупотреба на дроги", со голем акцент на проактивното образование, теренските работи и вклучувањето на различни целни групи, пошироката популација и заедницата, за сметка на сеприсутниот проблем на злоупотреба на дрогите. Програмата е лансирана како одговор на растечката епидемија на зависност и вистинска закана за ширење на ХИВ/СИДА меѓу корисниците што доаѓа како резултат на споделување на употребувани игли и сексуални односу, со што е во ризик пошироката популација.

Фондацијата „Иницијатива за здравје" е невладина, непрофитна организација, регистрирана според бугарскиот закон. Мисијата на фондацијата е да го подобри јавното здравје преку поддршка на луѓето во здравствениот и социјалниот ризик за да бидат подобро информирани, поодговорни и независни. Нивната цел е да спречат ширење на ХИВ преку развој на социјални и здравствени услуги базирани на докази. Воедно да бидат автономна, стабилна и препознатлива организација со високо компетентен тим.