Трети март Меѓународен ден на правата на сексуалните работници

Трети март е Меѓународниот ден за права на сексуалните работници. Денот потекнува од 2001 година, кога повеќе од 25.000 сексуални работници се собрале во Индија на фестивал за сексуалните работници. Настанот бил организиран од Комитетот на Дурбар Махила Саманвеа, група со седиште во Калкута, која има над 50.000 членови на сексуални работници и членови на нивните заедници. Групите на сексуални работници ширум светот потоа го прославија 3 март како Меѓународен ден за права на сексуалните работници.

На 3 март, 2018 година, Којот Ри и сексуалните работници ширум светот, повикуваат на декриминализација на сите аспекти на возрасната сексуална работа што произлегува од индивидуални одлуки. Којот РИ исто така наведува дека, на сексуалните работници треба да бидат гарантирани сите човекови права и граѓански слободи, вклучувајќи ја и слободата на говорот, патувањето, имиграцијата, работата, бракот и мајчинството, како и правото на осигурување во случај на невработеност, здравствено осигурување и домување.

Којот РИ повикува на заштита на работните стандарди, вклучувајќи го и укинувањето на законите кои наметнуваат какво било систематско зонирање на сексуалната работа и ги повикува сексуалните работници да имаат слобода да го изберат своето работно место и живеалиште и да ги обезбедат своите услуги според услови кои се апсолутно определени од себе и никој друг. Којот РИ исто така ги повикува сексуалните работници да плаќаат редовни даноци на иста основа како и другите независни изведувачи и вработени, и да ги добијат истите бенефиции за нивните даноци.

Закони

 • Декриминализирајте ги сите аспекти на сесксуалната работа што произлегува од индивидуална одлука.
 • Декриминализација на сексуалната работа и трети страни.
 • Спроведување на кривични закони против измама, принуда, насилство, сексуална злоупотреба на деца, детски труд, силување, расизам насекаде без разлика дали во контекст на сексуалната работа или не.
 • Искоренување на закони кои можат да се толкуваат за да се одрече од слободата на здружување или слободата на патување.
 • Сексуалните работници имаат право на приватен живот.
Човечки права
 • Гаранција за сексуалните работници и сите човекови права и граѓански слободи, вклучувајќи ја и слободата на говорот, патувањето, имиграцијата, работата, бракот и мајчинството и правото на осигурување во случај на невработеност, здравствено осигурување и домување.
 • Дајте право на азил за секој кој ги негирал човековите права врз основа на "статус на кривично дело", било да е тоа сексуалната работа или хомосексуалност.
Работни услови
 • Не треба да постои закон што подразбира систематско зонирање на сексуалната работа. Сексуалните работници треба да имаат слобода да го изберат местото на работа и престој. Од суштинско значење е сексуалните работници да ги обезбедуваат своите услуги под услови кои се апсолутно определени од себе и никој друг.
 • Треба да постои комитет предводен од сексуален работник за да се обезбеди заштита на правата на сексуалните работници и на кои сексуалните работници можат да ги решаваат своите жалби. Овој комитет мора да биде составен од сексуални работници и други професионалци, како адвокати и поддржувачи.
 • Не треба да постои закон што ќе ги дискриминира сексуалните работници кои ќе се здружуваат и работат колективно, со цел да стекнат висок степен на лична безбедност.
Здравје
 • Сите жени и мажи треба да се едуцираат за периодични здравствени прегледи за сексуално преносливи болести.
 • Бидејќи здравствените проверки историски се користат за контрола и стигматизација на сексуалните работници, и бидејќи возрасните сексуални работници обично се повеќе свесни за сексуалното здравје од другите, задолжителните проверки за сексуалните работници се неприфатливи, освен ако тие се задолжителни за сите сексуално активни луѓе.
Услуги
 • Вработување, правно советување, вдомување и услуги за деца во бегство, треба да се финансираат со цел да се спречи малолетниците почнат со сексуални услуги поради преживување.
 • Сексуалните работници мора да имаат иста социјална помош, како и сите други граѓани во согласност со различни прописи во различни земји.
 • Засолништа и услуги, за работни сексуални работници и програми за преквалификација. За сексуалните работници кои сакаат да го напуштат овој начин на живот, треба да им се помогне да бидат финансирани и раководени од организациите предводени од сексуален работник..
Даноци
 • Не треба да се наплаќаат посебни даноци за сексуалните работници или нивните бизниси.
 • Сексуалните работници треба да плаќаат редовни даноци на иста основа како и другите независни изведувачи и вработени и треба да ги добијат истите бенефиции.

Јавно мислење
 • Поддршка на образовни програми за промена на социјалните ставови кои ги стигматизираат и дискриминираат сексуалните работници и поранешните сексуални работници од која било раса, пол или националност.
 • Развивање на образовни програми кои им помагаат на јавноста да сфати дека клиентот игра клучна улога во феноменот на сексуалната работа, оваа улога генерално е игнорирана. Сепак, клиентот, како и сексуалниот работник, не треба да бидат криминализирани или осудени на морална основа.
 • Ние сме во солидарност со работниците во секс индустријата.
Организација
 • Организациите предводени од сексуалните работници треба да бидат поддржани за понатамошно спроведување на погоре наведеното.
Извор: http://coyoteri.org