Состанок за изработка на Акционен план за дроги на Република Македонија 2018-2020

ХОПС во партнерство со Министерство за здравство од 13 до 15 април организираше работен состанок за изработка на Акционен план за дроги на Република Македонија 2018-2020. На сстанокот присуствуваа претставници на релевнтните министерства, институции и здруженија на граѓани кои работат на разни области на зависностите. На состанокот се изработи првата верзија на акциониот план која ќе се финализира во текот на месец Мај.