Сексуална едукација во Македонија

Најновото истражување на Bzga и Европската мрежа IPPF, покажува дека во Македонија има три Национални стратрегии кои се парцијално поврзани со сексуалното образование, Национална стратегија за млади (2016-2025), Национална стратегија за ХИВ (2012-2016), Национална стратегија за сексуално и репродуктивно здравје (2010-2015). Меѓутоа нема предмет во училиштата поврзано со сексуалната едукација во Македонија. Според една студија во 2014 година, само 7% од учителите дале изјава дека разговарале со своите ученици за сексуално образование и ориентација, 9% изјавиле дека користат орална контрацепција, 15% користеле кондом.

Неколку граѓански здруженија обезбедуваат, неформално сексуално образование, меѓу нив и ХОПС, ХЕРА, ЕГАЛ, Заедно посилни, преку програми за намалување на штети и превенција од ХИВ меѓу маргинализирани заедници.

Извештајот можете да го прочитате ТУКА.