Ревизија ХОПС 2013

 Годишниот ревизорски извештај за работењето на ХОПС во 2014 година може да го најдете на следниот линк.