ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР

 Здружение ХОПС – Опции за здрав живот Скопје објавува  оглас  за  избор на Извршен директор.
 
Главни обврски:
 • Раководење со Извршната канцеларија на ХОПС;
 • Претставување и застапување на организацијата;
 • Спроведување на политиките на ХОПС во насока на остварување на мисијата и визијата.
 
Кандидатот треба да ги исполнува следните критериуми:
 • VII/1 степен на завршено образование;
 • Минимум 5 годишно соодветно работно искуство;
 • Докажано работно искуство во финансиско раководење, менаџмент на човечки ресурси, програмски и проектен менаџмент на долгорочни проекти финансирани од меѓународни донатори и познавање на англиски јазик;
 • Потребно е да има лидерски вештини, професионалност и посветеност со посебен осврт кон маргинализирани заедници, одлични комуникациски вештини, работа под стрес и со куси временки рокови, транспарентност и тимска работа, лојаност кон организацијата и нејзините цели, отвореност, почитување и прифаќање на различностите.
 
Кандидатот треба да ги достави следните документи:
 • Копија од диплома за завршено високо образование;
 • Работна биографија;
 • Писмо за мотивација;
 • Програма за работа на здружението за период од три години;
 • Потврди и препораки од претходни работни ангажмани;
 • Потврда за познавање на англиски јазик.

Целокупната документација треба да биде донесена лично или испратена по пошта во затворен плик, без назначување на лични податоци, со назнака: “Пријава по оглас за избор на Извршен директор” на ул.Христо Смирненски бр.48/1-6, 1000, Скопје.
Огласот трае десет (10) работни дена од денот на објавувањето.
 
Визија на ХОПС: Oпштество во кое на сите луѓе подеднакво им се почитуваат човековите права и слободи и уживаат социјална, здравствена и економска благосостојба.
Мисија на ХОПС: Промоција, почитување и заштита на човековите права и слободи заради унапредување на здравјето и социоекономскиот статус на сите луѓе, а особено на корисниците на дроги, сексуалните работници и други маргинализирани заедници базирано на принципите за намалување на штети, преку еднаков пристап до сервиси и услуги, зајакнување на заедницата, подигнување на капацитети, истражувања, анализи и застапување.
 
 www.hops.org.mk; www.twitter.com/HOPS_mk/; www.facebook.com/hops.org