Одборот на Глобалниот фонд ја зајакнува одржливоста и домашно финансирање

СКОПЈЕ - Одборот на Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија на својата 39-та седница ја истакна важноста од зајакнување на одржливоста и поддршка на успешната транзиција кон домашно финансирање за изградба на долгорочни решенија и постигнување поголема здравствена сигурност.

Глобалниот фонд е посветен на тоа да биде добар партнер во работата кон одржливоста, дејствувајќи како катализатор за дополнителни инвестиции, пополнување краткорочни празнини и решавање на тесните грла за успешна транзиција кон повеќе домашни финансии. Додека промената на финансирањето честопати вклучува предизвици, вклучувајќи и како да се финансира граѓанското општество, транзицијата ја зголемува сопственоста на земјата и е неопходна за ставање крај на епидемијата.

Премиерот Зоран Заев разговараше со Одборот за важноста од распределба на доволно ресурси и ангажирање на граѓанското општество во развојот на долгорочната одржливост на здравствените програми. Тој изрази силна доверба дека колективниот пристап може да доведе до успех.

Питер Сендс, присуствувајќи на својата прва седница на Одборот откако стана извршен директор на Глобалниот фонд во март 2018 година, укажа на силно лидерство во Македонија од страна на владата и од граѓанското општество за ефикасно спроведување на транзицијата. Тој рече дека градењето еластичен и одржлив систем за здравје, поткрепен со разумен пристап кон финансирањето на здравството, истовремено решавајќи ги прашањата за човековите права и родовите прашања, се основни елементи за успешна транзиција.

Одборот ја потврди централната улога на Координативните механизми на земјата (CCMs), националните тела формирани во секоја земја да поднесат апликации за финансирање до Глобалниот фонд и да го следат спроведувањето на грантот. Одборот одобри еволутивен пристап и дополнителни средства за 2018 и 2019 година за зајакнување на НКМ за подобро извршување на нивната функција, а исто така го одобри и Кодексот на однесување за членовите на ССМ. Одборот ја истакна критично важната улога на НКМ во зајакнувањето на ангажманот на граѓанското општество, клучните популации и заедници.

Одборот го одобри пристапот до неподобни земји со повисок среден приход во криза, каде што економските и епидемиолошките показатели се уриваат и каде што прелевањето го загрозува регионалниот напредок во однос на ХИВ, туберкулоза и маларија. Пристапот исто така се применува и за претходните земји со ниски и средни приходи без маларија кои доживеаа голема појава на маларија.

Одборот, исто така, ја одобри ревидираната политика за подобност која опфаќа повеќе рафиниран пристап за утврдување на подобноста за грантовите од Глобалниот фонд. Одборот ја истакна поддршката за земјите со највисоок оптоварување на болеста и најнискиот економски капацитет и ја потврди потребата да продолжи да поддржува клучни популации кои се несразмерно погодени од болестите.

Одборот го одобри членството на своите три постојани комисии. Некои членови на одборот изразија загриженост во врска со процесот на селекција, а Одборот едногласно се согласи да направи подобрувања во процесот на избор на раководството на Одборот на директори.

Одборот ги одобри законските финансиски извештаи и го одобри Годишниот финансиски извештај на Глобалниот фонд за 2017 година.

Одборот го поздрави извештајот на Етичкиот службеник, кој го нагласи напредокот во Програмата за етика и интегритет на Глобалниот фонд, вклучувајќи и иницијативи за длабинска анализа и активности за зајакнување на  очекувањата за етичко однесување.

Глобалниот фонд ги признава опасностите од сексуално вознемирување и сексуално насилство, клучен двигател на ХИВ, кој, исто така, создава бариери за услугите за луѓето погодени од ТБ и маларија. Глобалниот фонд поддржува програми кои ја подобруваат родовата еднаквост и исто така се посветени на преземање активности преку зајакнување на сопствените политики и барање на соодветно однесување од страна на сите партнери.

Покрај тоа, Глобалниот фонд ја препознава храброста на преживеаните од сексуално вознемирување низ целиот свет кои сега јавно ги споделуваат своите искуства, поттикнувајќи поголема превенција и одговорност.

Непосредно пред состанокот на Одборот, министрите за здравство од Југоисточна Европа се состанаа со глобалните партнери за развој и граѓанското општество, на разговори околу постигнатиот напредок и што треба да се направи за да се исполни целта за ставање крај на епидемијата за СИДА и туберкулоза во регионот, како дел од Агендата за одржлив развој од 2030 година.

Министрите ја признаа зголемената сопственост на националните одговори на болестите, бидејќи надворешната финансиска поддршка, вклучително и од Глобалниот фонд, преминува кон поддршка на земјите со највисоки глобални оптоварувања на болеста и најмалку економски капацитет. Министрите изразија заложба за распределба на домашно финансирање и обезбедување пристап до третман на ХИВ и туберкулоза за сите, водени од структурите на управување кои вклучуваат граѓанско општество и засегнатите заедници, заедно со здравствените работници и техничките партнери.