Нова публикација за хепатит Ц и употреба на дроги

 ​Иницијативата за хепатит Ц на Корелејшен мрежата (Correlation Network), со гордост ви ја претставува публикацијата "Вирусен хепатит и употребата на дроги во Европа" - како додаток на "Списанието за инфективни болести" на БМЦ. 

Публикацијата содржи статии и дискусија, кои демонстрираат висок застапувачки потенцијал на постоечките истражувања за хепатит Ц - што на интелигентен начин се стремат да ги трансформираат постоечките политики на јавно здравје во Европа и презентира ставови/коментари за важни прашања од областа, притоа давајќи увид во досегашните искуства.

Во продолжение ви ги презентираме насловите на статиите со линк до целосните текстови на англиски јазик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тркалезна маса: како научените лекции од ХИВ можат да ни послужат и да не инфомираат во однос на глобалниот одговор на вирусниот хепатит (Jeffrey V Lazarus, Jens Lundgren, Jordi Casabona, Lucas Wiessing, Catharina Matheï, Peter Vickerman, Maria Prins, Mirjam Kretzschmar, Maria Kantzanou, Isabelle Giraudon, Marica Ferri, Paul Griffiths, Magdalena Harris, Margaret Walker, Lilyana Chavdarova, Eberhard Schatz, Katrin Schiffer, John Kools, Jason Farell, Luís Mendão)