Луѓето кои инјектираат дроги имааг 28 пати поголема можност да се инфицираат со ХИВ, отколку генералната популација

Луѓето кои инјектираат дроги припаѓаат во групите на висок ризик од изложеност на ХИВ, воедно истите се маргинализирани и далку од достапност на здраствени и социјални услуги.

Луѓето кои користат дроги имаат потреба од итна достапност до интеревенциите и услуги за намалување на штети, вклучувајќи ги програмите за размена на стерилни игли и супституциона терапија. Постојат докази дека новите инфекции со ХИВ опаѓаат, кога луѓето кои инјектираат дроги имаат достапност до програмите за намалување на штети и дроги програми поврзани со јавното здравје.
 
Благодарение на програмите за намалување на штети, во последниве десет години во Македонија се евидентирани само два нови случаи на ХИВ како резултат на инјектирање дроги, а помалку од 5% од вкупно 315 регистрирани случаи со ХИВ биле луѓе кои инјектираат дроги. Овие бројки се далеку помали за разлика од состојбите во другите земји, соседи на Македонија. Македонија е со најниска стапка на ХИВ во регионот на Југоисточна Европа.

На страната на UNAIDS ја имате целата дата поврзана со ХИВ и корисници на дроги, жени и ХИВ, ХИВ и итни ситуации како и KEY POPULATIONS ATLAS.