Локална стратегија за заштита од ХИВ на Општина Куманово

Основната мисија на Локалната стратегија за заштита од ХИВ на Општина Куманово е унапредување на здравјето и заштита на локалното население од ХИВ преку формално и неформално образование, подигање на свеста, превенција, рано откривање и навремена грижа и поддршка.

Стратегијата на албански може да ја прочитате ОВДЕ.