Локална стратегија за заштита од ХИВ на Општина Гостивар

Основната мисија на Локалната стратегија за заштита од ХИВ на Општина Гостивар  е унапредување на здравјето и заштита на локалното население од ХИВ преку формално и неформално образование, подигање на свеста, превенција, рано откривање и навремена грижа и поддршка.
Стратегијата можете да ја прочитате и на Албански јазик ОВДЕ.