Кажи го своето мислење

Со оглед на тоа дека во последно време многу се реагира на лошите креирани политики за дроги, ICSDP сака да знае што е најважно за Вас кога станува збор за политиките за дроги. На овој ЛИНК, можете да ги потполните петте приоритетни проблематики кои мислите дека се најважни при создавње на новите политики за дроги. Кои од наведените прашања се најважни за вас и вашето семејство? 

Потполнете и споделете.