Индија усвои закон за заштита на луѓето кои живеат со ХИВ

Во март 2017 година Индија усвои закон со кој на сите луѓе кои живеат со ХИВ им се гарантира навремен и соодветен третман, право на образование и право на вработување. Ова значи дека во Индија повеќе нема да се толерира дискриминацијата на луѓето кои живеат со ХИВ во здравството, во образованието, на работното место, во јавните установи и при осигурување. Со овој Закон антиретровирусната терапија е законско право за сите пациенти со ХИВ/СИДА и владите на федералните единици се обврзуваат да обезбедат антиретровирусна терапија за соодветно и навремено лекување. Се очекува дека новововедените мерки ќа ја подобрат заштитата од ХИВ и ќе го унапредат општото здравје на целокупното население.

(Извор: The Times of India)