ХЕПАТИТ Ц - ПРИСТАП ДО ЛЕКУВАЊЕ ЗА СИТЕ НА КОИ ТОА ИМ Е ПОТРЕБНО!

Иако товарот од болеста предизвикана од вирусите на хепатит расте, проблемот останува игнориран во пошироки рамки или непознат за повеќето од креаторите на политиките, здравствените работници и јавноста. 
 
Вирусот на хепатит Ц продолжува да погодува стотици луѓе во светот и се смета за сериозен јавно здравствен проблем! Според Светската здравствена организација, околу 150 милиони во светот живеат со  хронична инфекција на вирусот на хепатит Ц, а секоја година во светот умираат повеќе од 350 000 луѓе заради болеста предизвикана од овој вирус.
 
Најпогодени од овој вирус се луѓето кои инјектираат дроги. Затоа, обезбедувањето терапија за нив треба да биде императив, како за владите, така и за здравствените професионалци.
 
ПРИСТАП ДО ЛЕКУВАЊЕ ЗА СИТЕ НА КОИ ТОА ИМ Е ПОТРЕБНО!